CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

رنگزدایی و حذف COD از فاضلاب حاوی رنگزای آزوی AR18 در بیوراکتور غشایی ناپیوسته متوالی SBMBR تحت تاثیر زمان ماند هیدرولیکی HRT

عنوان مقاله: رنگزدایی و حذف COD از فاضلاب حاوی رنگزای آزوی AR18 در بیوراکتور غشایی ناپیوسته متوالی SBMBR تحت تاثیر زمان ماند هیدرولیکی HRT
شناسه (COI) مقاله: NWWCE01_027
منتشر شده در کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم حسنی زنوزی - استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمحمدرضا علوی مقدم - استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا مکنون - استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خلاصه مقاله:
هدف از انجام این مطالعه بررسی عملکرد بیوراکتور غشایی ناپیوسته متوالی ) SBMBR ( در رنگزدایی و حذف COD از فاضلاب حاوی رنگزای آزوی AR18 تحت تاثیر پارامتر عملیاتی زمان ماند هیدرولیکی ) HRT ( می باشد. برای این منظور سه دستگاه SBMBR در مقیاس آزمایشگاهی تحت HRT های 48و24و16ساعت به مدت حدود 09 روز مورد بهرهبرداری قرار گرفتند. طبق نتایج به دست آمده، با کاهش HRTاز48به 16 ساعت، غلظت MLSS از mg/L 4108 به mg/L 64 % کاهش یافت. رنگزدایی / 14 % به 0 / 6611 افزایش یافت و در مقابل، بازدهی رنگزدایی از 1 14 %( در طولانیترین مرحله واکنش بیهوازی تحت زمان ماند هیدرولیکی 84 ساعت نشان داد که فرایند آنزیمی احیای رنگزای / ناکامل ) 1 AR18 به شدت زمانبر بوده و دستیابی به رنگزدایی کامل این رنگزا نیازمند بکارگیری HRT طولانیتری می باشد. پروفیل تغییرات زمانی غلظت رنگزا درمرحله بیهوازی در هر سه راکتور انطباق خوبی بر سینتیک درجه صفر )خطی( نشان داد. افزایش غلظت MLSS با کاهش HRT موجب افزایشنرخ خطی رنگزدایی گردید. اما این افزایش نرخ رنگزدایی به اندازهای نبود که بتواند کاهش زمان ماند هیدرولیکی را جبران نموده و موجب دستیابیبه درصد حذف رنگ بیشتر در HRT های 61 و 48 ساعت نسبت به HRT 84 ساعت شود. تغییر HRT در بازه 84 تا 61 ساعت تاثیر معناداری بر بازدهی حذف COD نداشت و در هر سه راکتور بیش از 09 % حذف COD به دست آمد.

کلمات کلیدی:
بيوراكتور غشايي ناپيوسته متوالي SBMBR ، رنگزاي آزو، رنگزدايي، حذف COD ، زمان ماند هيدروليكي

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/600246/