CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

دغدغه و معظلات احداث وبهره برداری ازتصفیه خانه های فاضلاب جوامع کوچک روستایی در حوزه رودخانه کرج با ارزیابی زیست محیطی ونگرش فرهنگی اجتماعی

عنوان مقاله: دغدغه و معظلات احداث وبهره برداری ازتصفیه خانه های فاضلاب جوامع کوچک روستایی در حوزه رودخانه کرج با ارزیابی زیست محیطی ونگرش فرهنگی اجتماعی
شناسه (COI) مقاله: NWWCE01_007
منتشر شده در کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسن چنگیزی - کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست و رییس اداره بهره برداری و نگهداری شرکت آب وفاضلاب روستایی استان البرز

خلاصه مقاله:
رودخانه کرج یکی از 5 رودخانه حفاظتشده و مهمترین منبع تامین آب شرب تهران و کرج، نقش مهمی در تامین سلامت انسان و محیطزیست دارد که بهواسطه دفع فاضلاب خام روستاها و استفادههای تفرجی به انواع آلودگی دچار است و ایجاد شبکه فاضلاب روستایی یکی از اقداماتمحسوب میشود. در کلیات روش انجام کار، مشخصات فنی و موقعیت جغرافیایی محدوده مراحل انجام کار تشریح میگردد . تجزیهوتحلیل وارزیابی اثرات مختلف زیستمحیطی احداث و بهرهبرداری از تصفیهخانهها با مقایسه چند معیاری برای بررسی و توجیه پرداخته میشود. میزان استقبال مردم از اجرای این قبیل پروژهها مورد بررسی قرار گرفته و به معضلات فرهنگی اجتماعی و راهکارها و پیشنهادات زیستمحیطی ومدیریتی اشاره شده است . از روش ماتریس ووتن ورایو جهت ارزیابی زیستمحیطی در محدوده طرح استفاده شده است. جهت انجام مطالعات ازطریق پرسشنامه و مصاحبه اقدام و درنهایت در خصوص دغدغه عمومی از احداث و بهرهبرداری از تصفیهخانههای فاضلاب مورد بررسی و تحلیلقرار گرفته. نتایج: از نظر ارزیابی منطقه چنین طرحهایی کاملا مثبت ارزیابی میشوند و از نظر اجتماعی، همیاری و مشارکت مردم در سه بعد جسمی، مادی و فکری قابلبررسی است . میتوان چنین استنباط نمود که درصد بالایی از اهالی منطقه موردمطالعه به مشارکت و همکاری در ابعاد جسمی و فکری برای جمعآوری فاضلاب و در راستای توسعه محل علاقمند میباشند. لیکن متمایل به مشارکت در بعد مادی )اقتصادی( نبوده و آن را وظیفه بخش دولتی یا نیازمند کمکهای مالی دولت میدانند. به راهکارها و پیشنهادات مدیریتی نیز اشاره میشود .

کلمات کلیدی:
دغدغه و معضلات احداث و بهرهبرداری تصفیهخانه فاضلاب ، ارزیابی زیستمحیطی، جمعآوری و تصفیه فاضلاب، فرهنگی اجتماعی، رودخانه کرج

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/600226/