شاخص های بهینگی انگیزش در کارکنان شهرداری ها; مورد مطالعه سازمان شهرداری شهرستان ساوه

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,094

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAFM05_047

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه نیروی انسانی امروزه ارزشمندترین سرمایه هر سازمانی است توجه به نیاز های آن ها همواره دغدغه مدیران بوده است ،بدین منظور از سلسله مراتب نیاز های مازلو یا تیوری های نوین انگیزشی می توان بهره برد.انگیزش کارعبارت است از،هدایت و ادامه رفتارهای مرتبط با موقعیتهای شغلی افراد میشود. متخصصان این ¸ اوضاع و احوال و شرایطی که باعث انگیختن حوزه معتقدند که ایجاد انگیزش در تعیین سطح عملکرد پرسنل نقش مهمی بر عهده داشته و عملکرد آنان نیز به نوبه خود درحصول اهداف سازمانی موثر و اثر بخش است. مقاله حاضربه منظور شناسایی شاخص های بهینگی بر انگیزش پرسنل شهرداری ساوه انجام گرفته است. در این تحقیق ضمن بیان تعاریف و نظریه های پیرامون انگیزش شغلی مدل محقق شامل عوامل موثر بر انگیزش شغلی، طراحی شده است. این عوامل عبارتند از: عوامل سازمانی، عوامل محیطی، عوامل فردی و ماهیت شغل. رابطه اینعوامل با انگیزش شغلی به کمک دو پرسشنامه در پرسنل شهرداری ساوه سنجیده شده است. نمونه شامل 169 نفر است که به صورت تصادفی و بر اساس جدول مورگان انتخاب شده اند. برای بررسی فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون استفادهشده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که انگیزش شغلی بیشترین همبستگی را به ترتیب با :حقوق ، ترفیعات ، سبک رهبری و گروه کاری دارد. از طرف دیگر تایید شده که متغیر سن رابطه معناداری با انگیزش شغلی ندارد. پس می توان نتیجه گرفت که عوامل سازمانی و عوامل محیطی بیشترین تاثیر را بر انگیزش شغلی پرسنل شهرداری ساوه دارند