CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه بین اخلاق کاری و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی ( مطالعه موردی : کارکنان اداری شهرداری سیرجان )

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین اخلاق کاری و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی ( مطالعه موردی : کارکنان اداری شهرداری سیرجان )
شناسه (COI) مقاله: MEAHB01_303
منتشر شده در کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

مژگان محقق - کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران
محمدحسین نکویی - دکتری مدیریت اقتصاد، استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

خلاصه مقاله:
هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین اخلاق کاری و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری سیرجان می باشد. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی _ همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل 250 نفر از کارکنان اداری شهرداری سیرجان می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 151 نفر تعیین گردید. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در تحقیق پرسشنامه اخلاق کاری سی پتی گریگوری، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف استفاده می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی و مدل یابی معادلات ساختاری توسط نرم افزار AMOS 22 استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که اخلاق کاری (علاقه و دلبستگی به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی در محل کار و روح جمعی و مشارکت در کار ) و تعهد سازمانی ( تعهد مستمر، تعهد هنجاری، تعهد عاطفی ) بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تاثیرگذار می باشند و یک رابطه مثبت و معناداری بین آنها وجود دارد. در نهایت ، با توجه به یافته های بدست آمده، توصیه می شود مدیران به نهادینه نمودن اصول اخلاقی و تعهد سازمانی توجه بیشتری داشته باشند و شرایط را برای مثبت شدن این مولفه ها و بالا رفتن سطح آنها در جهت ایجاد رفتار شهروندی سازمانی فراهم سازند.

کلمات کلیدی:
اخلاق کاری ، تعهد سازمانی ، رفتار شهروندی سازمانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/591910/