CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی سیاس تهای حمایتی و مزیت نسبی در تولید فرش دستباف

عنوان مقاله: بررسی سیاس تهای حمایتی و مزیت نسبی در تولید فرش دستباف
شناسه (COI) مقاله: JR_DANESH-16-28_003
منتشر شده در شماره 28 دوره 16 فصل پاییز در سال 1388
مشخصات نویسندگان مقاله:

عباس عصاری آرانی - استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
مهدیه رضاقلی زاده - دانشجوی دکتری اقتصاددانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:
آگاهی از وجود مزیت در بخش های مختلف یک کشور، یکی از معیارهای لازم جهت سنج ش حضور دربازارهای بین المللی به شمار میرود. با توجه به اینکه در حال حاضر کشور ما به عنوان عضو ناظر در 1WTOحضور دارد، باید مزیت صنایع مختلف را شناسایی کنیم تا در صحنه تجارت جهانی مزیت های مطلوب تری را به خود اختصاص دهیم . بر همین اساس در این تحقیق با است فاده از شاخص هزینه منابع داخلی DRC مزیت نسبی در تولید فرش دستباف 65 رج ابریشمی که به عنوان فرش برتر تولیدی صادراتی در استان های آذربایجان شرقی، قم و اصفهان معرفی می شود، در سال 1385 محاسبه خواهد شد .هم چنین از آن جا که سیاست های اعمالی دولت در بخش های مختلف مزیت نسبی را تحت تاثیر قرار می دهد، لازم است با محاسبه ضرایب حمایتی، میزان حمایت های موجود در این بخش ها نیز مورد بررسیقرار گیرد . نتایج حاصله نشاندهنده وجود مزیت نسبی تولید در هر 3 استان می باشد. از سوی دیگر ضریب حمایت اسمی از محصول نشان می دهد که در هر 3 استان ، یارانه غیرمستقیم به تولید تعلق گرفته است . اماضریب حمایت اسمی از نهاده ها بی انگر این است که تولیدکنندگان در استفاده از این نهاده ها مالی ات غیرمستقیم پرداخت می کنند. ضریب حمایت موثر نشان از آن دارد که برآیند حمایت دولت از محصول و مالیات غیرمس تقیم دولت روی نهاد ه های قابل مبادله مثبت است و در مجموع سیاستهای دولت از ف رآیند تولید حمایت می کند.

کلمات کلیدی:
فرش دستباف، سیاست حمایتی، مزیت نسبی، مزیت رقابتی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/588454/