بررسی سیاس تهای حمایتی و مزیت نسبی در تولید فرش دستباف

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 477

فایل این مقاله در 32 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DANESH-16-28_003

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1396

چکیده مقاله:

آگاهی از وجود مزیت در بخش های مختلف یک کشور، یکی از معیارهای لازم جهت سنج ش حضور دربازارهای بین المللی به شمار میرود. با توجه به اینکه در حال حاضر کشور ما به عنوان عضو ناظر در 1WTOحضور دارد، باید مزیت صنایع مختلف را شناسایی کنیم تا در صحنه تجارت جهانی مزیت های مطلوب تری را به خود اختصاص دهیم . بر همین اساس در این تحقیق با است فاده از شاخص هزینه منابع داخلی DRC مزیت نسبی در تولید فرش دستباف 65 رج ابریشمی که به عنوان فرش برتر تولیدی صادراتی در استان های آذربایجان شرقی، قم و اصفهان معرفی می شود، در سال 1385 محاسبه خواهد شد .هم چنین از آن جا که سیاست های اعمالی دولت در بخش های مختلف مزیت نسبی را تحت تاثیر قرار می دهد، لازم است با محاسبه ضرایب حمایتی، میزان حمایت های موجود در این بخش ها نیز مورد بررسیقرار گیرد . نتایج حاصله نشاندهنده وجود مزیت نسبی تولید در هر 3 استان می باشد. از سوی دیگر ضریب حمایت اسمی از محصول نشان می دهد که در هر 3 استان ، یارانه غیرمستقیم به تولید تعلق گرفته است . اماضریب حمایت اسمی از نهاده ها بی انگر این است که تولیدکنندگان در استفاده از این نهاده ها مالی ات غیرمستقیم پرداخت می کنند. ضریب حمایت موثر نشان از آن دارد که برآیند حمایت دولت از محصول و مالیات غیرمس تقیم دولت روی نهاد ه های قابل مبادله مثبت است و در مجموع سیاستهای دولت از ف رآیند تولید حمایت می کند.

نویسندگان

عباس عصاری آرانی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

مهدیه رضاقلی زاده

دانشجوی دکتری اقتصاددانشگاه تربیت مدرس