CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی سرمایههای اجتماعی و رابطه آن با مدیریت شهری نمونه موردی: شهر ایلام

عنوان مقاله: بررسی سرمایههای اجتماعی و رابطه آن با مدیریت شهری نمونه موردی: شهر ایلام
شناسه (COI) مقاله: UCONFKH01_049
منتشر شده در اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

فروزان ابراهیمی
رویا تیموریان
احمد آدینه وند

خلاصه مقاله:
یکی از سرمایههای مهم هر جامعه شهری که از مولفههای اساسی و موثر در توسعه و ثبات، پویایی و سرزندگی شهر محسوب می شود، سرمایه اجتماعی است؛ سرمایه ای که زیربنای توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی یک شهر، کلان شهر و حتی یک کشور است . بنابراین مدیران شهری میتوانند با لحاظ نمودن اهمیت سرمایه اجتماعی در برنامهریزی شهری، در هزینههای شهری صرفه جویی نمایند که در مقایسه با شرایط عدم استفاده از سرمایه اجتماعی بعنوان ذخیره و پسانداز، مردم یک شهر به سرمایه مادی و اقتصادی کمتری نیاز دارند. این پژوهش به دنبا ل آن است که رابطه بین سرمایه های اجتماعی و مدیریت شهری در شهر ایلام را مورد بررسی قرار دهد. روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی و شیوه نمونه گیری به طریق نمونه گیری خوشه ای است. جامعه آماری این پژوهش را شهروندان شهر ایلام تشکیل می دهند که 384 نفر ب ا استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. دادههای پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن توسط اساتید و کارشناسان و پایایی آن نیز به روش آلفای کرونباخ ( 71/0 (مورد تایید بود گردآوری شد. منظور بررسی و آزمون فرضیات از آ زمون همبستگی اسپیرمن در نرم افزار SPSS استفاده شد که نتایج پژوهش نشان داد بین مولفه های اعتماد و مشارکت پذیری از شاخصهای سرمایه اجتماعی با مدیریت شهری شهر ایلام رابطه معناداری وجود نداشت، بین مولفه هنجارگرایی اجتماعی و مدیریت شهری رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و بین مولفه اتصال به شبکههای اجتماعی و مدیریت شهری شهر ایلام رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
مدیریت شهری،سرمایههای اجتماعی ، اعتماد، هنجارگرایی، مشارکتپذیری، شهر ایلام

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/583997/