CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدیدهای پیش روی بعد فرهنگی استقرار شرکتهای دانش بنیان حوزه علوم انسانی در استان کرمانشاه

عنوان مقاله: شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدیدهای پیش روی بعد فرهنگی استقرار شرکتهای دانش بنیان حوزه علوم انسانی در استان کرمانشاه
شناسه (COI) مقاله: KPIP10_187
منتشر شده در دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهین منتی - گروه تکنولوزی آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی
فرامرز ملکیان - گروه تکنولوزی آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی

خلاصه مقاله:
هدف از این پژوهش شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدیدهای پیش روی بعد فرهنگی استقرار شرکت های دانش بنیان حوزه علوم انسانی در استان کرمانشاه است.. یکی ازجنبه های مطالعاتی امکان سنجی موجود، بعد فرهنگی، میباشد. 40 نفراز متخصصان، و مدیران پارک علم و فناوری در استان کرمانشاه در سال 95 به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. ازآنجاکه حجم جامعهی آماری با نمونه آماری برابر است از روش تمام شماری استفاده شد. این پژوهش از بعد هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها تحلیلی- توصیفی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ای در 5 شاخصه، با 18 سوال در مقیاس لیکرت 5 درجه ای طراحی شد. برای تایید اعتبار آن از روش محتوایی با بهره مندی از نظر اساتید دانشگاه و متخصصین و برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن برابر 90 ./برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری 19 ،در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شد. در سطح آمار استنباطی پس از اجرای پرسشنامه، برای تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به شاخصه های بررسی شده از آزمون فریدمن برای وزن دهی و رتبهبندی متغیرها با استفاده از مدل سوات که یکی از روشهای معتبر برای تجزیه و تحلیل استراتژیک محسوب میشود استفاده شد. یافتههای پژوهش نشان می دهد که نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدیدهای پیش روی، بعد فرهنگی شرکتهای دانش بنیان حوزه علوم انسانی در استان کرمانشاه رتبه های یکسانی ندارند.

کلمات کلیدی:
بعد فرهنگی، شرکتهای دانش بنیان حوزه علوم انسانی، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدید ها

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/580843/