CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

سنجش سیر پیشرفت رسانههای ارتباطی هوشمند بر فرهنگ جامعه دانشگاهی و غیر دانشگاهی شهرستان گرگان

عنوان مقاله: سنجش سیر پیشرفت رسانههای ارتباطی هوشمند بر فرهنگ جامعه دانشگاهی و غیر دانشگاهی شهرستان گرگان
شناسه (COI) مقاله: KPIP10_164
منتشر شده در دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدمحمد موسوی پارسایی - دانش آموخته، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه گلستان گرگان.
اکبر افشارنیا - دانشجو دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
اعظم صادقی - دانشجو کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

خلاصه مقاله:
بسیاری از کشورها، به عنوان یکی از کارآمد ترین ابزارهای هدایتی و نظارتی مورد اتفاق است. با برخورداری از سواد رسانهای سواد رسانهای، به مفهوم توانایی و قدرت دسترسی، تحلیل، ارزیابی و انتقال اطلاعات و پیامهای رسانه ای، بیش از چهار دهه است که در تجربه سیاستگذاری (از انتخاب ساده رسانهای تا نقد متن) و رسیدن به سطح عمیق آن (فهم و تفسیر زمینههای باز نمایی متن)، این امکان را برای مخاطبین فراهم می نماید که در برابر القای سوگیرانه بازنمایی رسانههای رقیب، هویت ملی را همسان با تفسیرهای مذکور در نظر نگرفته و کنترل خود را در حوزههای مختلف به شکل خودناآگاه به نظام بازنمایی راسانهای غرب نسپارد. هدف این پژوهش مطالعه و مقایسه سیر تحولات ایجاد شده در سواد رسانهای بطور اخص نرمافزارهای دیجیتال در بین جامعه دانشگاهی و غیر دانشگاهی شهر گرگان است. جهت تبیین وضعیت سواد رسانهای از تیوریهای کاشت، استفاده و خشنودی و شکاف آگاهی استفاده خواهد شد. این پژوش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و میدانی است و پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق در آن مورد استفاده قرار میگیرد. سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق مبتنی بر دو روش اعتبار محتوا (نظرخواهی ازکارشناسان و متخصصان) و آزمون آلفای کرونباخ میباشد. در مجموع مقدار 384 پرسشنامه با توجه به حجم جامعه آماری و بزار تعیین حجم نمونه (کوکران) بین اعضای نمونه (جامعه دانشگاهی و شهروندان گرگان) به روش نمونه گیری در تصادفی سیستماتیک توزیع خواهد شد و خروجیهای حاصل از توزیع پرسشنامه از طریق مدل سوات و نرمافزار آماری spss و آزمونهای مرتبط با هدف پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و در آخر با توجه به نتایج سواد میزان توسعه سواد ر سانه ای در شهر گرگان به ارایه استراتژیهای مرتبط پرداخته و در فرضیه دوم با توجه به نتایج آزمونها به سطح بندی میزان سواد رسانهای در بین این اقشار مشخص گردیده و میزان تاثیر سیر تحول آن در شهر گرگان با توجه به نتایج آزمون ویلکاکسون در چند سال گذشته بسیار بالا بوده است.

کلمات کلیدی:
رسانههای ارتباطی هوشمند، فرهنگ، جامعه دانشگاهی و غیر دانشگاهی، شهر گرگان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/580820/