CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر شخصیت بر قدرت خلاقیت کارکنان دانشگاه اصفهان

عنوان مقاله: بررسی تاثیر شخصیت بر قدرت خلاقیت کارکنان دانشگاه اصفهان
شناسه (COI) مقاله: KPIP10_040
منتشر شده در دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

امین تسلیمی بابلی - دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز
محمد غفاری - دکتری بازاریابی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
صابر خداوردی زاده - دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز

خلاصه مقاله:
در این مقاله به بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی بر قدرت خلاقیت کارکنان دانشگاه اصفهان پرداخته شده است. برای بررسی ویژگیهای شخصیتی کارکنان از مدل شخصیتی پنج بزرگ استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان دانشگاه اصفهان میباشد. بر اساس انجام نمونهگیری اولیه و قرار دادن واریانس آن در فرمول نمونه گیری از جامعه محدود تعداد نمونه نهایی 142 نفر بدست آمد. روش نمونهگیری نیز به صورت نمونهگیری در دسترس می باشد. روش جمعآوری داده ها به روش پرسشنامهای است و به این منظور پرسشنامه ای حاوی 35 سوال برای سنجش متغیرهای پژوهش طراحی شده است. جهت بررسی میزان پایایی سوالات پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است و این ضریب نشان میدهد که پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است و از روش تحلیل رگرسیون همزمان برای بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی بر قدرت قدرت خلاقیت کارکنان و از آزمون دوربین- واتسون برای بررسی وجود یا عدم وجود خودهمبستگی بین متغیرهای مستقل پژوهش و در این رابطه از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ویژگیهای شخصیتی کارکنان دانشگاه اصفهان بر قدرت قدرت خلاقیت آنها تاثیر گذار است و از بین پنج ویژگی شخصیتی سه ویژگی شخصیتی برونگرایی، وظیفهشناسی و ثبات هیجانی بر قدرت قدرت خلاقیت کارکنان تاثیر گذار است و این سه عامل با هم توانسته اند 43 %واریانس متغیر وابسته قدرت خلاقیت را تبیین کنند. همچنین نتایج آزمون دوربین واتسون نیز نشان میدهد که چون مقدار این آماره 01/2 است میتوان گفت بین متغیرهای مستقل پژوهش رابطه خود همبستگی وجود ندارد.

کلمات کلیدی:
قدرت خلاقیت، شخصیت، ویژگیهای شخصیتی، مدل پنج بزرگ، دانشگاه اصفهان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/580697/