CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تحلیل ارتباطات میانرشتهای در علم ایران: مطالعهای جامع در راستای توسعه علمی کشور

عنوان مقاله: تحلیل ارتباطات میانرشتهای در علم ایران: مطالعهای جامع در راستای توسعه علمی کشور
شناسه (COI) مقاله: KPIP10_010
منتشر شده در دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

سپیده ایرانی - دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانششناسی دانشگاه شهید بهشتی،
محمدامین عرفان منش - عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانششناسی، دانشگاه اصفهان،
امیررضا اصنافی - عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانششناسی، دانشگاه شهید بهشتی،

خلاصه مقاله:
مقالهی حاضر گزارشی از پژوهش جامعی است که ارتباطات میانرشتهای در تولیدات علمی کشور طی نیم قرن را در راستای توسعهی علمی کشور مورد مطالعه قرار داده است. جهت انجام پژوهش، تولیدات علمی ایرانی نمایه شده در پایگاه وبآوساینس با استفاده از روش تحلیل استنادی و ترسیم شبکهی استنادی مستقیم طی نیم قرن ( 1965-2014 (مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور شناسایی روابط میان5 رشتهها، میزان استنادهای درون رشته ای و برون رشت های در تمامی حوزههای دانشی کشور مشخص گردید. به بیان دیگر مشخص شد که هر یک از حوزههای موضوعی در علم ایران در هر بازهی زمانی به چه حوزههای موضوعی استناد کرده و از چه حوزههایی استناد دریافت کرده اند. بدین وسیله شبکههای اجتماعی بسیار گسترده از تعاملات میانرشتهای در علم ایران ترسیم و تحلیل شد. در این مقاله بخشی از دادههای مربوط به بازهی زمانی دهساله طی سالهای 2005 تا 2014 ارایه شده و 10 رشته دارای بیشترین ماهیت میانرشتهای در علم ایران مشخص میشوند. یافتهها نشان داد در سه رتبهی نخست به ترتیب رشته های علوم چند رشتهای، علوم محیطزیست و بهداشت حرفهای، محیطی و عمومی با بیشترین ماهیت میانرشتهای قرار داشتهاند. یافته -های این پژوهش میتواند در راستای شناخت هر چه بیشتر از تعاملات حوزه های موضوعی مختلف در علم ایران و برنامهریزی جهت گسترش همکاریهای میانرشتهای موثر باشد.

کلمات کلیدی:
استناد برونرشته ای، استناد درون رشته ای، تحلیل استنادی، پایگاه وب آوساینس، میانرشتهای

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/580667/