CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی برخودپنداره دانش آموزان، راهکار پیشگیرانه

عنوان مقاله: اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی برخودپنداره دانش آموزان، راهکار پیشگیرانه
شناسه (COI) مقاله: PAYESH01_009
منتشر شده در همایش پایش جرایم و آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

بابک نصیری فارسانی - کارشناس ارشد روان شناسی عمومی ،آموزش وپرورش استان چهارمحال وبختیاری
ستاره نصیری فارسانی - کارشناس ارشد مدیریت

خلاصه مقاله:
این پژوهش باهدف اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی برتغییرخودپنداره دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرفارسان اجرا شد.روش پژوهش نیمه تجربی ،باطرح پیش آزمون وپس آزمون با گروه کنترل بود.جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسردوره متوسطه که درسال تحصیلی 94-95 به مراکز مشاوره معرفی شده بودند که ازمیان آنها 30 نفراز دانش آموزان بصورت تصادفی ساده انتخاب شدندو در دو گروه آزمایش ) 15 نفر( وکنترل) 15 نفر( جایگزین شدند.پیش از مداخله آموزشی ،گروههایآزمایش وگواه با پرسشنامه خودپنداره راجرز مورد ارزیابی قرار گرفتند.پایایی این پرسشنامه 49 %است.سپس گروه آزمایش بهمدت 12 جلسه 75 دقیقه ای تحت آموزش ذهن آگاهی قرار گرفتند وگروه کنترل هیچ نوع آموزشی دریافت نکردند.پس از اتمام جلسات مداخله پس آزمون بوسیله پرسشنامه خودپنداره راجرز به طور همزمان در دوگروه اجرا شد.سپس نتایج پژوهش نشان دادبین گروه آزمایش وکنترل در مولفه خودپنداره تفاوت معناداری وجود دارد.به این ترتیب یافته های پژوهش حاضر نشان دهنده اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی برتغییرخودپنداره است.

کلمات کلیدی:
مهارتهای زندگی،خودپنداره،پیشگیری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/580192/