CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

رهبری تضایف گرانه، رویکردی فرانوگرا در راستای انعطاف پذیری منابع انسانی و آوای کارکنان

عنوان مقاله: رهبری تضایف گرانه، رویکردی فرانوگرا در راستای انعطاف پذیری منابع انسانی و آوای کارکنان
شناسه (COI) مقاله: MCONFKHA01_179
منتشر شده در اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

سعید آیباغی اصفهانی - استادیار دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود
رامین الهی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه صنعتی شاهرود

خلاصه مقاله:
امروزه در کشورهای در حال توسعه مشارکت زنان در بخش های عالیسازمان ها نسبت به مردان کمتر بوده و سقف و دیوار شیشه ایحرکت افقی و عمودی زنان در سازمانها را محدود کرده است. تیوریرهبری تضایف گرایانه (رهبری تضایفی یا رهبری هم افزا) رویکردیفرانوگرا به رهبری است که حضور زنان در جایگاه رهبری سازمان رابه عنوان عامل هم افزایی در سازمان مفهوم سازی می کند . پژوهشحاضر با هدف بررسی نحوه تاثیر گذاری رهبری تضایفی بر انعطافپذیری منابع انسانی انجام شده است؛ اثر رفتارهای آوایی کارکنان بهعنوان متغیر تعدیل گر در این رابطه مورد مطالعه قرار گرفته است.این پژوهش از طریق مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرمافزار amos به دنبال تعیین روابط علی میان متغیر های پژوهش ومشخص کردن میزان اثرگذاری آنان بر یکدیگر است. جامعه آماریپژوهش ادارات سازمان تامین اجتماعی واقع در شهر تهران می باشد.ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. یافته هایپژوهش حاکی از تاثیر مثبت رهبری تضایفی بر انعطاف پذیری منابعانسانی می باشد، همچنین اثر مثبت و معنادار رهبری تضایفی بررفتارهای آوایی کارکنان تایید گردید؛ در راستای انجام این تحقیقمقیاسی برای سنجش و اندازه گیری رهبری تضایفی در سازمان ازطریق پرسشنامه ارایه گردید که پس از آزمونهای اعتبارسنجی،پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفت.

کلمات کلیدی:
هم افزایی, رهبری تضایف گرایانه, رفتار آوایی, انعطاف پذیری منابع انسانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/573135/