بررسی درک و فهم دانش آموزان از اعداد منفی و بدفهمی های آنان

سال انتشار:

1394

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

840

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEIT-10-2_003

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1395

چکیده مقاله:

درک اعداد منفی و انجام عملیات روی آنها یکی از موضوعات اساسی در ریاضیات است که دانش آموزان در مدارس برای رویارویی با آنها با مشکلات بسیاری مواجه می شوند. یکی از عواملی که منجر به مشکلات جدی در یادگیری مفاهیم ریاضیات می شود، بدفهمی هایی است که بر اثر یاددهی نامناسب، تفکر غیر رسمی یا یادآوری ضعیف گذشته ایجاد می شوند. شناخت بدفهمی ها و ریشه های ایجاد آنها در حوزه های مفهومی و در سطوح مختلف تحصیلی، می تواند موجب ارتقای یادگیری شود. منظور از بدفهمی در این پژوهش برداشت ناقص یا نادرست از یک مفهوم است که اشتباهات نظام مندی را در عملکرد فرد موجب می شود. در این پژوهش درک و تصور دانش آموزان از مفهوم عدد منفی و بدفهمی های آنان بررسی شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش، روش توصیفی از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پایه دوم راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی 92 -1391 و کلیه دانش آموزان پایه هفتم شهرستان درمیان در سال تحصیلی 93-1392 است. حجم نمونه 443 نفر از دانشآموزان پایه دوم راهنمایی و 55 نفر از دانش آموزان پایه هفتم بود که به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر، پرسشنامه ای محقق ساخته مبتنی بر پرسشنامه (بوفردینگ) و ( کیلهامن) بود. نتایج تحقیق نشان داد که اغلب دانش آموزان، درک و فهم مناسبی از اعداد منفی در ریاضیات مدرسه ای ندارند و در پیاده سازی دانسته های خود در حل مسائل ریاضی با مشکل مواجه می شوند. برخی از دانش آموزان علامت (-) را به عنوان یک عملگر کاهشی و برخی نیز علامت ( +) را به عنوان یک عملگر افزایشی در نظر می گیرند.

نویسندگان

ابراهیمریحانی
ابراهیم ریحانی

دانشیار، گروه ریاضی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی،(نویسنده مسئول)

فریدهحمیدی
فریده حمیدی

دانشیار، گروه روانشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

فرزانهراشدی
فرزانه راشدی

دانشجوی کارشناسی ارشد، آموزش ریاضی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی