بررسی نیازهای خانواده های مراقبت کننده از بیماران با اختلال دوقطبی

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 395

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJH-17-3_009

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1395

چکیده مقاله:

مقدمه و هد ف : امروزه خانواده های بیماران با اختلالات دوقطبی نقش فعالی در مراقبت از بیمار خود دارند. اداره موفقیت آمیزاین بیماران دوقطبی در جامعه بطور معنی داری به مراقبین خانوادگی بستگی دارد. اما مطالعات کمی در رابطه با نیازها وتجربیات مراقبین خانوادگی بیماران دوقطبی انجام گرفته است. هدف از این مطالعه شناسایی نیازهای خانواده های مراقبت کنندهاز بیماران با اختلال دوقطبی است.روش کار : این مطالعه یک پژوهش کیفی است که به روش پدیده شناسی انجام شده است. اعضاء مراقب درخانواده بیماران بااختلال دوقطبی دربیمارستان روانپزشکی فرشجیان شهر همدان با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف مورد مطالعه قرار گرفتند.بمنظوراشباع اطلاعات، تعداد شرکت کنندگان درمطالعه به 12 نفر رسید . جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیم ساختارانجام گرفت و به روش کلایزی تجزیه و تحلیل شد.نتایج: در تحلیل داده ها پنج گروه شناسایی شدند که شامل : اداره بیماری ، مشاوره، نیازهای اقتصادی، مراقبت پیگیر و درک وتوجه اجتماع بود.نتیجه نهایی : شناسایی نیازهای اعضای خانواده مراقبت کننده از بیمار با اختلال دوقطبی به تیم بهداشت روان کمک میکند تامداخلات مراقبتی مناسبی رابرای کمک به اعضای خانواده بکار بگیرند و آنان رادر انجام مراقبت مناسب کمک می کند.

کلیدواژه ها:

اختلال دو قطبی ، عضو مراقب در خانواده ، فنومنولوژی ، نیاز

نویسندگان

فرشید شمسائی

دانشجوی دوره دکتری پرستاری دانشگاه تربیت مدرس

سیما محمدخان کرمانشاهی

استادیار گروه پرستاری دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

زهره ونکی

دانشیار گروه پرستاری دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس