جدول ارزیابی ایمنی مخازن شارژ آمونیاک با استفاده از روش آنالیزلای ههای حفاظتی فازی

سال انتشار:

1394

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

339

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOHE-2-4_003

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1395

چکیده مقاله:

مقدمه: ارزیابی ریسک فرایندهای خطرناک یکی از اولوی تهای مدیریت ریسک می باشد. یکی از رو شهای مورد استفاده در ارزیابی ریسک، آنالیز لای ههای حفاظتی ( LOPA ) است. به دلیل ناکافی بودن و یا عدم قطعیت اطلاعات موجود در مورد نرخ نقص ( PFD) لایه های حفاظتی، ارزیابی ریسک به روش سنتی LOPA همواره دارای خطا م یباشد. لذا هدف از این مطالعه، استفاده ازتئوری فازی جهت ارزیابی ایمنی مخازن شارژ آمونیاک با استفاده از روش آنالیز لای ههای حفاظتی میباشد. روش کار: ابتدا با استفاده از نظر متخصصین، نرخ نقص لایه های حفاظتی به صورت فازی بدست آمد. سپس با استفاده از عملگرهای فازی، امکان فازی به احتمال فازی تبدیل شده و در نهایت به نرخ نقص قطعی تبدیل شد. در مرحله بعد با استفاده از سیستم منطق فازی شدت، شدت رویداد به صورت فازی محاسبه شده و در انتها با استفاده از ماتریس ریسک، شاخص ریسک فازی محاسبه گردید. یافته ها: در سناریوی آزاد شدن آمونیاک، شدت، احتمال و ریسک محاسبه شده با روش کلاسیک و فازی LOPA به ترتیب برابر با (احتمال: کم، شدت: بالا، و ریسک: )قابل تحمل- غیر قابل قبول)) در روش کلاسیک و احتمال فازی 2/66 شدت فازی 3/99 و ریسک فازی 3/79 (0/8 غیر قابل قبول 0/2 قابل تحمل- غیر قابل قبول( در روش فازی تعیین گردید. هم چنین پس از اضافه شدنلایه حفاظتی، شاخص ریسک فازی از 3/79 (0/8 غیر قابل قبول 0/2 قابل تحمل- غیر قابل قبول به 1/9 (0/1 قابل قبول، 0/8 قابل قبول- قابل تحمل0/1 قابل تحمل تغییر یافت. نتیج هگیری: در شرایط عدم قطعیت و یا موجود نبودن اطلاعات مر بوط به احتمال و شدت سناریوی ریسک، می توان با استفاده از نظرات متخصصین در قالب متغیرهای زبانی و روابطمجموع ههای فازی، تا حد امکان خطای محاسباتی را در ارزیابی ریسک کاهش داد.

کلیدواژه ها:

آنالیز لایه های حفاظتی ، ریسک ، مجموعه های فازی ، شدت ، احتمال ، امکان فازی

نویسندگان

محسنامیدوار
محسن امیدوار

دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران،ایران

فرشتهنیرومند
فرشته نیرومند

کارشناس مهندسی محیط زیست، گرایش کنترل آلایند هها، دانشگاه جامع علمیکاربردی، تهران، ایران