CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

استفاده از مدل MQFE در مدیریت و ارزیابی عملکردسازمان

عنوان مقاله: استفاده از مدل MQFE در مدیریت و ارزیابی عملکردسازمان
شناسه (COI) مقاله: AEFMC03_004
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

کیانوش استوان - دانش پذیردوره مدیریت اجرایی MBA ، موسسه آموزش عالی آز اد برهان، اصفهان، ایران
فتحنا امینی - دانش پذیردوره مدیریت اجرایی MBA ، موسسه آموزش عالی آز ادبرهان، اصفهان، ایران
شیوا حسینی فولادی - کارشناسی ارشد سلامت و رسانه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان، ایران

خلاصه مقاله:
بهبود مستمر عملکرد سازمانها، نیروی عظیم هم افزایی (Synergy) ایجاد می کند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. از طرفی سازمانها بدون آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف وبدون شناسایی چالشهای پیش روی سازمان در عملکرد خود بهبودمستمر نخواهند داشت که رسیدن به این اصل بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست. از طرفی ارزیابی عملکرد سازمان ها بهویژه در سازمانهای فرهنگی تا حدودی مورد بی مهری قرار گرفتهاست و اقدامی جامع و نظام مند جهت ارزیابی عملکرد سازمان های مرتبط صورت نگرفته و ابهامات زیادی در مورد نتایج عملکرد وریشه یابی مشکلات آنان وجود دارد. لذا با توجه به اهمیت موضوعاین مقاله با هدف بررسی مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان با تکیه بر مدل MQFE در قالب یکمطالعه مروری کتابخانه ای انجامگرفته که با استفاده از کتب مختلف فارسی و لاتین، مجلات و مقالاتمختلف اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردیده است. متن مقاله حاضر بیشتر سازمانهای فرهنگی را مد نظر قرار داده و سعی دارد کهبمنظور خلاقیت و نوآوری در این سازمانها از یک مدل تطبیقی جهتارزیابی جامع عملکرد و مدیریت سازمان و رفع موانع خلاقیت و نوآوری آنها بپردازد و نقش برنامه ریزی و سیاست گذاری های را دربرآورده ساختن نیازهای فرهنگی جامعه می پردازد و ضمن شناساییآسیب های فرهنگی،سازمانی و مدیریتی، پیشنهاداتی را بمنظور ایجاد و توسعه سیستمی هماهنگ و کارآمد جهت ارزیابی عملکرد تمامی سازمان های مرتبط ارایه دهد

کلمات کلیدی:
مدل MQFE ، مددیریت، ارزیدابی، سدازمان، عملکدرد،موانع خلاقیت و نوآوری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/561009/