CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

سنجش میزان یادگیری سازمانی شرکت آبفا روستایی خوزستان بر اساس الگوی دی . ال . او . کیو با استفاده از معادلات ساختاری

عنوان مقاله: سنجش میزان یادگیری سازمانی شرکت آبفا روستایی خوزستان بر اساس الگوی دی . ال . او . کیو با استفاده از معادلات ساختاری
شناسه (COI) مقاله: MANAGEMENT01_144
منتشر شده در اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

پژمان کوراوند - کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان، اهواز، ایران
درویشعلی کریمی - کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان، اهواز، ایران
نسیم شلمزاری - دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران ، ایران
نسیم شلمزاری - دانشجوی دکتری رشته مدیریت کسب و کار دانشگاه صنایع و معادن ایران، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف سنجش تاثیر سطح فرد وساختار برمیزان یادگیری سازمانی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان بر اساس الگویدی . ال . او . کیو مارسیک و واتکینز سنجیده شده است. پژوهش از نوع توصیفی با رویکرد مورد پژوهی می باشد. جامعه ی پژوهش شامل کلیه کارکنان و مسئولین مرتبط با شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان است که تعداد ایشان 45 نفر است. جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش، از پرسشنامه ی یادگیری سازمانی مدل مارسیک و واتکینز استفاده شد. پرسش نامه های فوق پس از تأیید روایی و پایایی بین اعضای جامعه پژوهش توزیع و جمع آوری گردید. نمره پایایی برای پرسش نامه ی تحقیق 0/83 محاسبه شد. داده های به دست آمده از پرسش نامه ها پس از ورود در نرم افزار لیزرل و spss19 با استفاده از معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان، سطح افراد برر رو ی یادگیری سازمانی تأثیر معنی دار دارد.

کلمات کلیدی:
شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان، الگوی دی. ال. او. کیر و، یادگیری سازمانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/560628/