CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

رابطه ی فضاهای آموزشی با انگیزهی یادگیری در دانش آموزان متوسطه دوره دوم ناحیه دو شیراز سال تحصیلی 94-1393

عنوان مقاله: رابطه ی فضاهای آموزشی با انگیزهی یادگیری در دانش آموزان متوسطه دوره دوم ناحیه دو شیراز سال تحصیلی 94-1393
شناسه (COI) مقاله: MANAGEMENT01_139
منتشر شده در اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

سارا زیارت زاده - دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
عبدالمحمد طاهری - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فضاهای آموزشی با انگیزه یادگیری دانش آموزان ناحیه 2 آموزش و پرورش شیراز در سال تحصیلی 94-1393 است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و برای اجرای آن از روش توصیفی همبستگی استفاده شده است. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد (پرسشنامه فضای آموزشی راف و همکاران ((DREEM) و پرسشنامه تحصیلی هارتر) که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و پرسشنامه فضای آموزشی راف و همکاران 0/88 و پرسشنامه انگیزش تحصیلی 0/92 برآورد شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحیه 2 آموزش و پرورش شهر شیراز در سال تحصیلی 94-1393 که تعداد 11342 نفر می باشد. و با توجه به جدول نمونه گیری مورگان تعداد 375 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند . برای تجزیه تحلیل داده ها در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده و این کار از طریق نرم افزار SPSS انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که بین فضای آموزشی با انگیزه و یادگیری رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین ابعاد فضای آموزشی و انگیزه یادگیری دانش آموزان متوسطه ناحیه 2 شیراز نیز رابطه معنادار وجود دارد.

کلمات کلیدی:
فضای آموزشی ، انگیزش ، یادگیری ، شیراز

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/560623/