CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر شخصیت کارکنان بر دلبستگی (مطالعه موردی: آموزش و پروش استان ایلام)

عنوان مقاله: بررسی تاثیر شخصیت کارکنان بر دلبستگی (مطالعه موردی: آموزش و پروش استان ایلام)
شناسه (COI) مقاله: MANAGEMENT01_040
منتشر شده در اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا رضایی - گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران، گروه مدیریت، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران
مسلم محمدیان - گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران، گروه مدیریت، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران
صید مهدی ویسه - گروه مدیریت، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران، استادیار گروه مدیریت ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

خلاصه مقاله:
هدف این پژوهش بررسی تاثیر شخصیت کارکنان بر دلبستگی در اداره آموزش و پرورش استان ایلام می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است و جامعه آماری در این پژوهش شامل کل کارکنان اداره آموزش و پرورش استان ایلام می باشد که تعداد آنها 220 نفر می باشد .برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 185 نفر بدست آمده است. ابزار گرداوری داده ها ،پرسشنامه استاندارد بوده که روایی صوری و محتوایی آنها مورد تأیید است و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 836 /. می باشد که نشانگر پایایی پرسشنامه مورد نظر می باشد. نهایتا داده ها به کمک نرم افراز spss و LISREL با مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که شخصیت کارکنان بر دلبستگی در اداره آموزش و پرورش استان ایلام تاثیر مثبت و معناداری دارد همچنین ابعاد شخصیت شامل (برونگرایی - سازگاری – وظیفه شناسی – ثبات عاطفی – گشودگی) بدون تعامل بر دلبستگی تاثیر معناداری دارند.

کلمات کلیدی:
شخصیت کارکنان، برونگرایی، سازگاری، وظیفه شناسی، ثبات عاطفی، گشودگی، دلبستگی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/560524/