CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیرحسابداری محیط زیست در گزارشگری مالی (مطالعه موردی شرکت سایپا)

عنوان مقاله: تاثیرحسابداری محیط زیست در گزارشگری مالی (مطالعه موردی شرکت سایپا)
شناسه (COI) مقاله: MANAGEMENT01_001
منتشر شده در اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

زینب شرفی - موسسه آموزش عالی قشم
صدیقه پاینده - موسسه آموزش عالی قشم
حمید روان پاک - موسسه آموزش عالی قشم

خلاصه مقاله:
حسابداری محیط زیست ابزاری برای دستیابی به توسعه پایدار، حفظ روابط مطلوب با جامعه و بکارگیری فعالیت های موثر و کارا در حفاظت از محیط زیست می باشد. هدف پژوهش بررسی نظری لزوم معرفی و استفاده از اطلاعات حسابداری محیط زیست در گزارشگری مالی صنایع خودرد ساز و سودمندی های این اطلاعات برای گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی است. روش انجام تحقیق در این پژوهش روش پژوهش کتابخانه ای - قیاسی- استقرایی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شرکت شامل مدیران ارشد- کارشناسان مالی- رئیس حسابداری- شرکت ایران خودرو-سایپا بهمن به تعداد 104 نفر می باشد که 88 درصد مذکر و 22 درصد مونث می باشد. برای تعیین حجم نمونه آماری نیز از فرمول کوکران استفاده گردید که با توجه به تعداد جامعه آماری 82 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق پرشسنامه است که با توجه به ادبیات تحقیق طراحی شده است جهت تجزیه و تحلیل پرسشنامه از مقیاس اندازه گیری پنج گزینه ای (لیکرت) استفاده شده است. فرضیات تحقیق با استفاده از روش آزمون T یک نمونه و آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفت. نرم افزار آماری مورد استفاده دراین پژوهش نیز SPSS می باشد. طی آزمون فرضیه ها ثابت شد که از دیدگاه نظری اطلاعات حسابداری محیط زیست دارای ویژگی های کیفی اطلاعات مالی است و همچنین اطلاعات سودمندی در اختیار استفاده کنندگان گزارشات مالی قرار می دهد.حسابدار ی محیط زیست اطلاعاتی رافراهم می کند که در امر ارزیابی، عملکرد کنترل، تصمیم گیری و گزارشگری به مدیران کمک می کنند در ابتدای به وجود امدن مباحث مربوط به حسابداری محیط زیست شرکتها تمایلی به افشای زیان های وارده به محیط زیست در صورتهای مالی خود نداشتند اما بر اثر مرور زمان و افزایش میزان خسارتها، شرکتها ناگزیر به رعایت این مسائل شدند.

کلمات کلیدی:
حسابداری محیط زیست، اطلاعات حسابداری، گزارشگری مالی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/560485/