CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

واکنش تعدادی از هیبریدهای ذرت ازنظر صفات مورفولوژی و فنولوژی دربرابر آلودگی به ویروس موزائیک کوتولگی ذرت درشرایط مزرعه

عنوان مقاله: واکنش تعدادی از هیبریدهای ذرت ازنظر صفات مورفولوژی و فنولوژی دربرابر آلودگی به ویروس موزائیک کوتولگی ذرت درشرایط مزرعه
شناسه (COI) مقاله: ASESNR02_023
منتشر شده در دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

زینب زارع - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید نصرالله نژاد - دانشیارگروه گیاه پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
زهرا صادقی - دانشجوی دکتری ویروس شناسی گیاهی علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
افشین مساوات - عضوهیئت علمی مرکزتحقیقات کشاورزی گرگان

خلاصه مقاله:
ویروس موزائیک کوتولگی ذرت Maize dwarf mosaic virus, MDMV ازنظر اقتصادی درسطح جهانی یکی ازمهمترین ویروسهای ذرت به شمار می آید درایران نیز این ویروس ازاهمیت زیادی برخوردار است امروزه کشت وسیع ارقام دارای زمینه ژنتیکی یکنواخت باعث تکامل فزاینده سویه های پرازار بیمارگرها و بروز همه گیری های گسترده بیماریهای گیاهی شده است بنابراین نیاز فراوانی به تولید وشناخت ارقام مقاوم به بیمارگرها درگیاهان وجود دارد تحقیق حاضر به منظور ارزیابی واکنش 12 هیبرید ذرت به ویروس موزائیک کوتولگی ذرت بااستفاده ازطرح بلوکهای کامل تصادفی با 4تکرار انجام شد کاشت هریک ازهیبریدهای مورد ارزیابی دریک کرت شامل 6ردیف صورت گرفت ازمون الایزای غیرمستقیم بااستفاده ازانتی بادی اختصاصی MDMV به منظور اطمینان ازالودگی نمونه ها انجام شد سپس عصاره ی بدست آمده ازاگیاهان الوده روی برگ هیبریدهای ذرت درمرحله چهاربرگی بصورت مکانیکی مایه زنی گردید یک ماه پس ازمایه زنی یادداشت برداری ازویژگیهای فنولوژی و مورفولوژی صورت گرفت سپس تجزیه وتحلیل داده ها و مقایسه میانگین ها باازمون LSD بااستفاده ازنرم افزار sAS انجام شد طبق نتایج بدست آمده درمورد تعدادروز ازظهور کامل تا رسیدن فیزیولوژیک و تعدادروز ازسبزشدن تا رسیدن فیزیولوژیک درسطح 0/01 تفاوت معنی داری دربین 12 هیبرید ذرت درشرایط طبیعی و الودگی به ویروس مشاهده شد باتوجه به تاثیر بیماری ویروسی برویژگیهای موردارزیابی میتوان گفت هیبریدهای شماره 6و2 با داشتن بیشترین میزان ارتفاع بوته و ازطرفی کمترین زمان موردنیاز جهت رسیدگی فیزیولوژیک واکنش بهتر و مقاومت بیشتری را درمقابل الودگی به MDMV نشان دادند

کلمات کلیدی:
ویروس موزائیک کوتولگی ذرت، مورفولوژی، مقاومت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/560477/