CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی موانع تحقق آموزش و پروش پژوهش محور در دبیرستانهای دخترانه شهرستان سمیرم از دیدگاه دبیران

عنوان مقاله: بررسی موانع تحقق آموزش و پروش پژوهش محور در دبیرستانهای دخترانه شهرستان سمیرم از دیدگاه دبیران
شناسه (COI) مقاله: FFNCE04_016
منتشر شده در چهارمین و پنجمین همایش تازه های تعلیم و تربیت در سال 1387
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدابراهیم میرشاه جعفری - استادیار دانشگاه علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان
زهره سعادتمند - دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه آزاد اسامی واحد خوراسگان
سعیده قاسمی - کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

خلاصه مقاله:
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی موانع تحقق آموزش و پرورش پژوهش محور در دبیرستانهای دخترانه شهرستان سمیرم از دیدگاه دبیران است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایش بوده است. جامعه آماری تحقیقی عبارتست از کلیه دبیران دبیرستانهای دخترانه شهرستان مسیرم در سال تحصیلی 88_87 که تعداد انها 121 نفر است. در این تحقیق با توجه به محدود بودن حجم جامعه از نمونه گیری استفاده نشده است و تمامی افراد جامعه به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفته اند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته حاوی 43 سوال بسته پاسخ با مقیاس لیکرت بوده است. روایی پرسشنامه از نوع محتوایی بوده است که با نظر جمعی از متخصصین تعیین شد. پایایی پرسشنامه بر اساس محاسبه ضریف آلفای کرونباخ 0/91 برآورد شده است.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آموزشی در علوم رفتاری در سطح آمار توصیفی صورت گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد: موانع اقتصادی، سازمانی، اجتماعی - فرهنگی و آموزشی بیش از سطح متوسط از موانع تحقق آموزش و پرورش پژوهش محور می باشند. بیشترین موانع تحقق آموزش و پرورش پژوهش محور مربوط به موانع آموزشی بوده است. از نظر دبیران مرد در مقایسه با دبیران زن درجه تاثیرگذاری موانع فوق در تحقق آموزش و پرورش پژوهش محور بیشتر بوده است.

کلمات کلیدی:
آموزش و پرورش، پژوهش، پژوهش محور، موانع

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/560358/