CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

نقش مکانیزم های توانمند سازی منابع انسانی در استقرار فرآیند های مدیریت دانش (مطالعه موردی: دبیران دبیرستانهای دخترانه شهرستان ملایر)

عنوان مقاله: نقش مکانیزم های توانمند سازی منابع انسانی در استقرار فرآیند های مدیریت دانش (مطالعه موردی: دبیران دبیرستانهای دخترانه شهرستان ملایر)
شناسه (COI) مقاله: SETCONF01_120
منتشر شده در اولین همایش ملی پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و فناوری در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم مظفری - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر، - گروه مدیریت دولتی، ملایر ،ایران
سید حیدر حسینی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر، - گروه مدیریت دولتی، ملایر ،ایران

خلاصه مقاله:
در این تحقیق با استفاده از مدلهای تحقیق که توانمند سازی منابع انسانی و فرآیند های مدیریت دانش ارائه شده است در 3 فرضیه، اثر این متغیرها که شامل احساس شایستگی، احساس معنی داری و احساس اعتماد می باشند بر فرآیند های مدیریت دانش را مورد بررسی قرار داده ایم. در ادامه از روش توصیفی - پیمایشی جهت انجام تحقیق و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. که در جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دبیران دبیرستان های دخترانه شهرستان ملایر، نمونه گیری به روش تصادفی ساده صورت گرفته و با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه 169 نفر در نظر گرفته شده است. مهمترین روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، روش میدانی با ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است که با استفاده از مدل و ابعاد آن توسط محقق طراحی شده و با نظرات استادان محترم اصلاح و جهت استفاده مورد تایید قرار گرفته است. برای اثبات پایایی پرسشنامه های تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که پایایی کل سوالات 0/895 محاسبه شده است و با توجه به اینکه مقادیر آنها بزرگتر از 0/7 می باشند، نتایج حاکی از پایایی بالای آزمون بوده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از آمار توصیفی و آمار استنباطی و برای بررسی نرمال بودن متغیر ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و برای بررسی فرضیه ها از ضریب همبستگی، برای داده های نرمال از ضریب همبستگی پیرسون و برای داده های غیر نرمال از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.

کلمات کلیدی:
توانمندسازی، احساس شایستگی، احساس معنی داری، احساس اعتماد، مدیریت دانش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/560337/