CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی سناریوی آرامسازی جریان ترافیک و مدیریت خودروهای امدادی با هدف ارتقای ایمنی در مدیریت بحران زلزله (نمونه مورد مطالعه: شهر بیرجند)

عنوان مقاله: ارزیابی سناریوی آرامسازی جریان ترافیک و مدیریت خودروهای امدادی با هدف ارتقای ایمنی در مدیریت بحران زلزله (نمونه مورد مطالعه: شهر بیرجند)
شناسه ملی مقاله: TTC15_153
منتشر شده در پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

مرتضی عراقی - استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه بیرجند
زهرا باعزم - دانشجوی مهندسی عمران، دانشگاه بیرجند
علی رضا باعزم - دانشجوی مهندسی برق، دانشکده فنی ابن حسام بیرجند
امید دیمی - دانشجوی مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند

خلاصه مقاله:
کشور ما در طول دهههای گذشته دچار حوادث طبیعی ناخوشایندی از جمله زلزله بوده است . ب ه کارگیری روش- هایی کارآمد جهت کاهش زمان پاسخگویی در امدادرسانی بحران زلزله، موجب کاهش خسارات و تلفات ناشی از آنمیگردد. کمک رسانی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف سفر پس از زلزله میباشد. در این مقاله، ارزی ابی سنار یوی آرامسازی جریان ترافیک و مدیریت خودروهای امدادی با هدف ارتقای ایمن ی در مد یریت بحران زلزله در شهربیرجند صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که با اجرای سناریوی اول و جداسازی خطوط مسیر خودروهای امدادی، زمان سفر در بعد از بحران برای امدادرسانی به میزان57/8 درصد کاهش مییابد. در سناریوی دوم و استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی، شاهد69/32 درصد افزایش سرعت در جابهجایی افراد به مکانهای امن خواهیم بود. در سناریوی سوم، تأمین ایستگاههای مدیریت بحران و مراکز درمانی سی ار در خارج از محدوده تخلیه اضطراری و مراکز درمانی ثابت، به میزان64/32درصد در کاهش ترافی ک مؤثر بوده است در پایان نیز راه کارهایی جهت دست یابی به ترافیکی آرامتر بعد از بحران زلزله در شهر بیرجند ارائه شده است

کلمات کلیدی:
سناریو، خودروهای امدادی، مدیریت بحران، زلزله، ترافیک

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/558470/