CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر توانمندسازی روانشناختی بر تعهد سازمانی کارکنان

عنوان مقاله: تاثیر توانمندسازی روانشناختی بر تعهد سازمانی کارکنان
شناسه (COI) مقاله: MAVC03_154
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

سید بابک سجادی میخوش - گروه مدیریت واحد گرمی دانشگاه آزاد اسلامی گرمی ایران
ابراهیم دادفر - گروه مدیریت واحد مشگین شهر دانشگاه آزاد اسلامی مشگین شهر ایران

خلاصه مقاله:
این تحقیق با هدف بررسی تاثبر توانمند سازی روانشناختی بر تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان گرمی که تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد اجرا گردید ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد توانمند سازی روانشناختی و تعهد سازمانی بودند که روایی آنها با استفاده از روش روایی صوری به تایید رسید و پایایی هرکدام از پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و ضریب اطمینان که برای هرکدام از پرسشنامه ها بالاتر از ۰.۷ بود مورد تایید قرار گرفت. پس از اجرای پرسشنامه ها در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان گرمی این پرسشنامه ها بر اساس طیف لیکرت کد بندی گردید و وارد نرم افزار SPSS گردید تا تجزیه و تحلیل در این نرم افزار انجام پذیرد قبل از آزمون فرضیات برای اطمینان از نرمال بودن داده ها و هم چنین انتخاب آزمون مورد نظر برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون کولموگروف- اسمیرنف استفاده گردید . که نتایج نشان داد داده ها نرمال هستند بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از رگرسیون خطی برای آزمودن فرضیه استفاده گردید .

کلمات کلیدی:
توانمندسازی روانشناختی، تعهد سازمانی، شهرستان گرمی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/540578/