ارایه مدلی برای مکانیابی رقابتی تسهیلات بر اساس تنظیم سطح جذابیت رقبا

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 699

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICISE02_057

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1395

چکیده مقاله:

مساله حاضر یک مساله مکانیابی رقابتی با حضور دو رقیب میباشد؛ که بر این اساس رقیب وارد شونده برای استقرار تسهیلات خود میبایست با تسهیلات رقیب موجود به رقابت بپردازد. هدف در این مقاله، ارائه مدلی دوسطحی است، که با توجه به رفتار احتمالی مشتری براساس تابع مطوبیتی وابسته به میزان جذابیت و فاصله، به دنبال حداکثر نمودن سود حاصل از بازار رقابت برای هر دو رقیب با توجه به عکسالعمل رقبای موجود و جدید براساس تغییر جذابیت میباشد. در این مدل با تعریف متغیر سطح خدمتدهی بالقوه، نه تنها مناسبترین تسهیل یا تسهیلات توسط هر کدام از رقبا از بین تسهیلات مستقر خود برای ارایه خدمت انتخاب میگردند، بلکهدرصدی از سطح خدمتدهی بالقوه هر کدام از تسهیلات به هر کدام از مشتریان نیز برای رقبا مشخص میگردد. برای حل مدل از روشهای حل توافقی مبتنی بر تعادل استکلبرگ و مفاهیم فازی استفاده گردید که بر این اساس مساله در دو مرحله فرمولبندی و با استفاده از نرم افزار لینگو، مدل حل و کارایی آن نیز در طی یک مثال آزموده شد. بررسی نتایج نشان میدهد که تقاضای از دست رفتهای از مشتریان بوجود نخواهد آمد و به همه مشتریان خدمت ارایه خواهد گردید که خود بیانگر تمایز این مدل با مدلهای قبلی است و دیگر دلیلی برای از دست رفتن تقاضایی از مشتریان وجود نخواهد داشت.

نویسندگان

میلاد بیت اللهی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه شهید باهنر کرمان؛

شهرام آریافر

استادیار بخش مهندسی صنایع، دانشگاه شهید باهنر کرمان؛

محمدعلی فرقانی

استادیار بخش مهندسی صنایع ، دانشگاه شهید باهنر کرمان؛