تأثیر آلاینده های هوابر پذیرش های اورژانسی سکته های قلبی در شهر تهران طی دوره زمانی 91-1386

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 547

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHD-4-3_002

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1395

چکیده مقاله:

مقدمه: شهر تهران یکی از آلوده ترین شهرهای جهان محسوب می شود که عواقب آن به صورت بیماری های مختلف بروز می نماید. در این مطالعه داده های مربوط به سکته های قلبی، الاینده های هوا و عناصر اقلیمی طی دوره آماری 91-1386 با هدف بررسی ارتباط بین الاینده های هوا و سکته های قلبی در شهر تهران جمع آوری شده اند. روش ها: مطالعه حاضر از نوع اکولوژیک تحلیلی- توصیفی بود که به بررسی تأثیر مقدار میانگین روزانه پنج آلاینده (CO, O(3), NO(2), SO(2 بر تعداد پذیرش های روزانه سکته های قلبی پرداخت. داده های مربوط به سکته های قلبی از اورژانس تهران، داده های آلودگی هوا از سازمان پایش کیفیت هوای شهر تهران و داده های مربوط به عناصر اقلیمی از سازمان هواشناسی شهر تهران اخذ گردیدند. سپس با استفاده از نرم افزار Stata نسخه 12 و رگرسیون دوجمله ای منفی محاسبات آماری انجام شد. نتایج: نتایج نشان می دهند که ارتباط معنی داری بین سکته های قلبی و میانگین روزانه آلاینده های مونوکسیدکربن، دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد، ازن وذرات کوچک تر از 10 میکرون وجود دارد. از میان عناصر اقلیمی مورد بررسی، فشار هوا و میانگین حداقل دما دارای ارتباط معنی دار با سکته های قلبی بودند. بحث و نتیجه گیریک با توجه به ارتباط بین افزایش آلاینده های هوا و پذیرش سکته های قلبی در شهر تهران توصیه می شود اقدامات فوری جهت کنترل سطح آلاینده های هوای شهر تهران انجام شود.

نویسندگان

سارا امام قلی پورسفیددشتی

استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

علی اکبری ساری

دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

صادق غضنفری

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران