ارزیابی اضطراب و افسردگی و عوامل خطر مرتبط با آن در زنان بعد ازبستن لوله های رحمی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 610

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NMJ-22-3_005

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1395

چکیده مقاله:

مقدمه: بستن لولههای رحمی )توبکتومی( یک روش توصیه شده جهت زنانیکه که قصد بارداری مجدد ندارند، میباشد.هدف این مطالعه، بررسی اضطراب و افسردگی و عوامل خطر مرتبط با آن در زنان بعد از توبکتومی میباشد .روش کار: این مطالعه یک کوهورت تاریخی است که بر روی 022 نفر از افراد توبکتومی شده و 022 نفر از افرادیکه از کاندوم به عنوان روش پیشگیری استفاده میکردند. نمونهگیری به روش تصادفی ساده در مراکز بهداشت درمانی شهرستانرودسر بین سال های 2932 2930 انجام شد. اضطراب و افسردگی با استفاده از پرسشنامه اضطراب و افسردگی بیمارستانی -HADS ( Hospital Anxiety and Depression Scale ( مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آزمونهای کای دو، تی تست و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد نتیجه نهایی: با توجه به اینکه استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری یک امر غیرقابل اجتناب است، بنابراین زنان باید در مورد مزایا و معایب انجام توبکتومی و سایر روشهای پیشگیری از بارداری آگاهی کسب نمایند. ما در این مطالعه، تفاوت معنی داری پیرامون خطر ابتلا به اضطراب و افسردگی در زنان با و بدون توبکتومی مشاهده نمودیم

نویسندگان

شهیده جهانیان سادات محله

دانشجوی دکتری بهداشت باروری، گروه بهداشت باروری و مامایی، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

سعیده ضیائی

استاد، گروه بهداشت باروری و مامایی، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

انوشیروان کاظم نژاد

استاد، گروه آمار زیستی، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

عیسی محمدی

دانشیار، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، ایران