CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شناسایی مهمترین عوامل موثر بر تسهیم دانش و تاثیر آن بر بهبود سرمایه فکری مطالعه موردی: بیمه پاسارگاد

عنوان مقاله: شناسایی مهمترین عوامل موثر بر تسهیم دانش و تاثیر آن بر بهبود سرمایه فکری مطالعه موردی: بیمه پاسارگاد
شناسه (COI) مقاله: MCED02_082
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدرضا بابائی - استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، تهران، ایران
مژده چرسنج - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، واحد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
مهران ابطحی فروشان - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، واحد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

خلاصه مقاله:
سازمان ها برای این که در دنیای تجارت رقابت، حضور مستمر و پایدار داشته باشند باید حول محور علم و دانش فعالیت نمایند. علی رغم اینکه دانش به عنوان منبعی برای بقای سازمان ها و به عنوان یک کلید راهبردی، نقش موثری بر بهبودسرمایه های ناملموس سازمانی دارد اما چندان مورد استقبال سازمان های ایرانی قرار نگرفته است، لذا در این مقاله سعی برآن داریم تا به شناسایی میزان تاثیر فرایند تسهیم دانشبر سرمایه فکری در بیمه پاسارگاد مورد بررسی قرار دهیم، بدین منظوردرابتدا با استفاده از مروری بر تحقیقات پیشین موثرترین عوامل موثر بر فرایند تسهیم دانش شناسایی گردیدند و به ازای هریک از متغیر های شناسایی شده نیز، مجموعه شاخص های موثر گردآوری گردید و در قالب یک پرسشنامه محقق ساخته در اختیار نمونه آماری تحقیق قرار گرفت. نمونه منتخب متشکل از120 نفر از کارشناسان بیمه پاسارگاد می باشد.پس از جمع آوری داده های تحقیق، به منظور سنجش پایایی و روایی تحقیق از آلفای کرونباخ 0/946، روایی محتوایی و عاملی0/759 استفاده گردید. با توجه به تائید پایایی و روایی تحقیق، به منظور بررسی توزیع داده ها از آزمون کلوموگرف اسمیرنف استفاده گردید که توزیع داده ها نرمال حاصل گردید، بر این اساس به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و اثبات فرضیه های تحقیق از تحلیل رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. تسهیم دانش به میزان 56 % بر سرمایه فکری،%46 بر سرمایه ارتباطی، 63 % بر سرمایه انسانی و 51 % بر سرمایه ساختاری تاثیر مثبت دارد. بنابراین تمامی فرضیه های تحقیق پذیرفته شد. همچنین تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و ارتباطی موثرترین عامل )ضریب تاثیر 0/695 در فرایند تسهیم دانش حاصل گردید

کلمات کلیدی:
تسهیم دانش، سرمایه فکری، سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/503404/