CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی شاخص فشار وضعیتی با استفاده از روشLUBAو شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در دندانپزشکان

عنوان مقاله: بررسی شاخص فشار وضعیتی با استفاده از روشLUBAو شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در دندانپزشکان
شناسه (COI) مقاله: JR_JOHE-1-2_004
منتشر شده در شماره 2 دوره 1 فصل تابستان در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

زینب بارونی زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفهای، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
مجید معتمد زاده - استاد گروه مهندسی بهداشت حرفهای دانشکده بهداشت، عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
رستم گلمحمدی - دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفهای دانشکده بهداشت، عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان
شاهین کسرایی - دانشیار گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

خلاصه مقاله:
زمینه وهدف: شیوع بالای دردهای اسکلتی عضلانی در دندانپزشکان، اهمیت بررسی شرایط کار در این حرفه را، به منظور کاهش اختلالات اسکلتی عضلانی نشان میدهد. هدف از این مطالعه تعیین فشار وضعیتی وارده به اندامهای فوقانی با استفاده از روش ماکرو پوسچرالLUBA و بررسی شیوع اختلالات اسکلتی -عضلانی است.روش بررسی: این مطالعه بر روی 30 نفر دستیار تخصصی دانشکده دندانپزشکی همدان انجام گرفت. به منظور تعیین شاخص فشار وضعیتی از روشLUBAو برای بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی از پرسشنامه نوردیک استفاده گردید. نتایج حاصل از ارزیابی توسط SPSSنسخه 16 موردتحلیل قرار گرفت. یافته ها: میزان شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در گردن(63/3%)،کمر(43/3%) پشت(30%) زانو(20%) شانه(13/3%) مچ(10%) پاها(10%) آرنج(6/7%) و ران(0%) بود حداکثر شاخص فشار وضعیتی زنان 23 بود که نسبت به مردان با شاخص فشار وضعیتی 21 مقدار بیشتری است 50% دندان پزشکان در گروه 3، 33% دندان پزشکان در گروه 4و16/7% درگروه 2 از سطح اقدامات اصلاحی بودند. بین متغیرهای دموگرافیک و وجود اختلالات اسکلتی عضلانی،ارتباط معنی داری وجود نداشت، همچنین بین شاخص فشار وضعیتی و وجود درد در اندام فوقانی نیز ارتباط معنی داری وجود نداشت(Pvalue>0/05)نتیجهگیری: یافتههای این مطالعه، مقادیر بالای شاخص فشار وضعیتی و شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در دندانپزشکان دانشگاه علوم پزشکیهمدان را نشان داد. شاخص فشار وضعیتی زیاد، بیانگر سطح بالای ریسک خطر است که نیاز به اجرای مداخله و اقدامات اصلاحی فوری است

کلمات کلیدی:
روشLUBA، شاخص فشار وضعيتي، دندان پزشكان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/500909/