مصرف منظم صبحانه و پیش بینی کننده های آن براساس تئوری شناختی اجتماعی درمیان دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی همدان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 543

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JECH-1-3_003

تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1395

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: علیرغم فواید شناخته شده مصرف منظم صبحانه، میزان حذف این وعده غذایی بالا است. مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر در مصرف صبحانه در میان دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی همدان و با استفاده از متغیرهای نظریه شناختی اجتماعی انجام گردید. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی ،423 دانشجوی دختر از دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی همدان مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه گیری به صورت تصادفی چند مرحله ای بود. تواتر مصرف صبحانه و متغیرهای نظریه شناختی اجتماعی شامل آگاهی ،امید و انتظار پیامد،یادگیری مشاهده ای، حمایت اجتماعی و خودکارآمدی با استفاده از یک پرسشنامه خود ایفا اندازه گیری شد. تحلیل داده ها با استفاده از نسخه 16 نرم افزار spss و با به کارگیری آزمون های کای دو، آنالیز همبستگی و رگرسیون خطی انجام شد. یافته ها: 24درصد از دانشجویان گزارش کردند که به صورت منظم صبحانه مصرف می کنند. میزان حذف صبحانه در میان دانشجویان 10 درصد و میانگین مصرف 4/2 بار در هفته بود. از بین سازه های تئوری شناختی اجتماعی، خودکارآمدی(P<0/001) و حمایت اجتماعی (P<0/001) پیش بینی کننده معنی دار مصرف صبحانه درمیان دانشجویان بودند. این دو متغیر درمجموع توانستند 64 درصد از تغییرات رفتار مصرف صبحانه را تبیین نماید.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که در طراحی مداخلات تغذیه ای در جهت افزایش مصرف صبحانه در دانشجویان دختر باید خودکار آمدی و حمایت اجتماعی را مورد هدف قرار داد.

نویسندگان

نوشین سلیمی

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

اکرم کریمی شاهنجرینی

دکتری آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران

قدرت اله روشنایی

دکتری تخصصی، مرکز تحقیقات مدل سازی بیماری های غیر واگیر و گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران