CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثر بخشی آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پستان در بین معلمین زن شهر زاهدان

عنوان مقاله: اثر بخشی آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پستان در بین معلمین زن شهر زاهدان
شناسه (COI) مقاله: JR_JECH-1-1_002
منتشر شده در شماره 1 دوره 1 فصل بهار در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

خدیجه کلان فرمانفرما - کارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران
ایرج ضاربان - دکتری آموزش بهداشت،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران
زهرا جلیلی - دکتری آموزش بهداشت،گروه آموزش بهداشت، دانشکده علوم پزشکی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران
مهناز شهرکی پور - دکتری آمار زیستی،گروه اپیدمیولوژی وآمار زیستی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: رفتارهای پیشگیری کننده از قبیل انجام ازمون های غربالگری نقش مهمی در پیشگیری و کنترل بیماری سرطان پستان دارند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر بخشی آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتار های پیشگیری کننده از سرطان پستان در بین معلمین زن شهر زاهدان انجام گردید. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بود که بر روی 240 نفر (120نفر گروه مداخله و 120 نفر گروه کنترل) از معلمین مدارس راهنمایی شهر زاهدان انجام گردید. پرسشنامه شامل اطلاعات جمعیت شناختی، آگاهی و سازه های مدل اعتقاد بهداشتی بود که از طریق خودگزارش دهی تکمیل گردید. برنامه آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی درطی 5 جلسه از طریق سخنرانی،فیلم آموزشی ،پرسش وپاسخ و بحث گروهی برای شرکت کنندگان گروه مداخله اجرا شد. پرسشنامه ها قبل و 2ماه بعد از انجام مداخله دردو گروه جمع آوری گردید. داده ها با نرم افزار SPSS-15 و با آزمون های تی مستقل،کای اسکوئر و رگرسیون خطی چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها:نتایج حاکی از آن بود که قبل از مداخله آموزشی تفاوت معنی داری در میانگین نمره آگاهی ،عملکرد و سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در دو گروه وجود نداشت، اما بعد از مداخله آموزشی ،میانگین نمرات متغیرهای مورد بررسی درگروه مداخله افزایش معنی داری یافته بود(p<0/05) نتیجه گیری: مطالعه حاضر کارایی مدل اعتقاد بهداشتی را در ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پستان تایید نمود از این رو انجام مداخلات آموزشی با تاکید برافزایش آگاهی، تغییرباورها و بهبود خودکارامدی در رابطه با سرطان پستان پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی:
آموزش بهداشت، سرطان پستان، مدل اعتقاد بهداشتي، معلمين

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/500847/