CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و جو سازمانی با انگیزش شغلی کارکنان اداره کل امورمالیاتی استان اردبیل

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و جو سازمانی با انگیزش شغلی کارکنان اداره کل امورمالیاتی استان اردبیل
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_484
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

صلاح الدین برزین - کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب (نویسنده مسئول)
فرامرز پناهی - کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و جو سازمانی با انگیزش شغلی کارکنان اداره کل امورمالیاتی استان اردبیل می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و بر حسب روش تحقیق و گردآوری داده ها، پیمایشی از نوع توصیفی – همبستگیمی باشد. جامعه آماری این تحقیق اداره کل امورمالیاتی استان اردبیل می باشد. که جمعاً تعداد کارکنان آنها 460 نفر می باشد. با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان تعداد 210 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. در این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی ساده است. پژوهش حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی و در بخش عملی، به شیوه میدانی برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید . برایتوصیف داده ها از ابزارهای آماری توصیفی، توزیع فراوانی، میانگین و ...استفاده شده است برای تحلیل داده ها از روشها ی آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون استفاده شده است و نتایج پژوهش حاکی ازآن است که؛ بین ابعاد کیفیت زندگی کاری (پرداخت منصفانه و کافی، محیط کاری ایمن و بهداشتی، توسعه قابلیت های انسانی، فرصت رشد و امنیت مداوم، یکپارچگی و انسجاماجتماعی، قانون گرایی در سازمان، فضای کلی زندگی و وابستگی اجتماعی زندگی) و ابعاد جو سازمانی (ساختار، مسئولیت، پاداش، قبول خطر، صمیمیت، حمایت، استاندارد، برخورد، هویت) با انگیزش شغلی اداره کل امورمالیاتی استان اردبیل رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
كيفيت زندگي كاري، جو سازماني، انگيزش شغلي، اداره كل امورمالياتي

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/500435/