CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

نقش سامانه های شبیه ساز تفنگ بر مهارت تیراندازی سربازان آموزشی در مرکز آموزش مرزبانی شهید رجایی کرمانشاه

عنوان مقاله: نقش سامانه های شبیه ساز تفنگ بر مهارت تیراندازی سربازان آموزشی در مرکز آموزش مرزبانی شهید رجایی کرمانشاه
شناسه (COI) مقاله: ESCONF01_509
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی محمدی - دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، گروه علوم تربیتی ، واحد کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه
فرانک موسوی - استادیار پایه 18 ، گروه علوم تربیتی ، واحد کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه ، ایران

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش یکی از فناوری های نوین در حوزه آموزش و یادگیری علوم انسانی میباشد که در این تحقیق ، نقش آموزش تیراندازی با سامانه های شبیه ساز لیزری اسلحه کلاشینکف )سیمیلاتور 1 ( بر مهارتتیراندازی سربازان آموزشی دوره عمومی رزم مقدماتی مرکز آموزش مرزبانی شهید رجایی استان کرمانشاه توسط محقق مورد بررسی قرار گرفته است . در این تحقیق محقق برای نیل به اهداف تعیین شده از روش نیمه تجربی ومشاهدات میدانی همراه با طرح پیش آزمون و پس آزمون استفاده نموده است . در این پژوهش مرکز آموزش مرزبانی شهید رجایی ناجا استان کرمانشاه بعنوان جامعه آماری انتخاب و از بین فراگیران آموزشی سربازی تعداد 04 نفر با استفاده از فرمول آماری کوکران و الگوی نمونه برداری منظم بطور تصادفی بعنوان نمونه آماری برگزیده شدند . پساز تقسیم آزمودنیها به دوگروه 04 نفره تجربی و کنترل ، از آنان، جهت حضور فعال در مراحل مختلف تحقیق رضایتنامه و تعهد اخلاقی اخذ گردید. در ابتدا از هر دو گروه تحت شرایط یکسان پیش آزمون تیراندازی اخذ ، کهآزمودنیهای گروه کنترل طی دوازده جلسه، آموزش و تمرین تیراندازی به شیوه سنتی را زیر نظر مربی، با اسلحه جنگی کلاشینکف به پایان رساندند. همزمان با گروه کنترل ، آزمودنیهای گروه تجربی نیز بمدت دوازده جلسه درکلاسهای آموزش و تمرین تیراندازی با استفاده از سامانه های شبیه ساز شرکت نمودند. در پایان دوره از هر دو گروه همانند پیش آزمون تحقیق، پس آزمون بعمل آمد ، که با استفاده از روش های آمار توصیفی )جداول و نمودارها ( و آمار استنباطی )آزمونهای t مستقل و وابسته( تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق نشان داد : 1 بین - نتایج عملکردتیراندازی پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل اختلاف معنی داری مشاهده نشد . 0 بین - نتایج عملکرد تیراندازی پس آزمون هردو گروه اختلاف معنی داری در سطح a=0.05 مشاهده شد . 3 دیگر - اختلاف معنی دار مشاهدهشده بین نتایج عملکرد تیراندازی پیش آزمون و پس آزمون گروه تجربی در سطح =0.05 α بوده که بیانگر تاثیر مثبت آموزش و تمرین با شبیه ساز تیراندازی بر عملکرد آزمون شونده های گروه تجربی می باشد ، همچنین افزایش میانگین نمرات پس آزمون نسبت به پیش آزمون گروه تجربی نیز از نکات قابل توجه در نتایج بدست آمده می باشد .

کلمات کلیدی:
شبيه ساز ، تيراندازي ، اسلحه كلاشينكف ، سربازان آموزشي

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/498890/