CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه مدیریت دانش در سازمان های دولتی (مطالعه موردی: سازمان توسعه تجارت ایران)

عنوان مقاله: بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه مدیریت دانش در سازمان های دولتی (مطالعه موردی: سازمان توسعه تجارت ایران)
شناسه ملی مقاله: MANAGTOOLS02_121
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

حمید آزادی ریکنده - دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، ایران
سیدمحمد زرگر - استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، ایران
مینا رضاسلطانی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوئین زهرا، ایران

خلاصه مقاله:
مقاله حاضر در راستای مبانی نظری مبحث سرمایه اجتماعی به موضوع بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه مدیریت دانش سازمانی پرداخته است. مقاله حاضر تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. همچنین از آنجایی که نتایج این تحقیق می تواند به طور عملی مورد استفاده قرار گیرد، یک تحقیق پژوهشی کاربردی نیز می باشد. با توجه به قلمرو مکانی و زمانی، جامعه آماری پژوهش شامل سازمان توسعه تجارت ایران می باشد که تعداد کل این افراد، در بازه زمانی تحقیق 560 نفر بوده که طبق جدول مورگان تعداد 220 نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. روایی این آزمون با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته و ا ز نوع روایی قضاوتی است. در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. برای انجام این آزمون داده های به دست آمده از 30 عدد پرسشنامه تکمیل شده با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید و نتایج نشان می دهد آلفای خروجی از نرم افزار SPSS برای بعد ساختاری، شناختی، ارتباطی و مدیریت دانش به ترتیب برابر 0.831، 0.794، 0.783 و 0.851 می باشد. بنابراین آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است. در این پژوهش از روش های موجود در آمار توصیفی (جدول توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (k-s اسپیرمن، فریدمن)، برای خلاصه و تجزیه و تحلیل داده های پژوهش استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد. در پایان تحقیق، ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافته ها، موارد مذکورجمع بندی شده و پیشنهادات کاربردی مرتبط با آن برای مدیران و کارکنان ارائه گردید.

کلمات کلیدی:
سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش، بعد ساختاری، بعد شناختی، بعد ارتباطی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/484053/