CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

پیش بینی فرایندهای تبدیل دانش از طریق مؤلفه های رهبری تحولگرا در دانشگاه کردستان

عنوان مقاله: پیش بینی فرایندهای تبدیل دانش از طریق مؤلفه های رهبری تحولگرا در دانشگاه کردستان
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_223
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

معصومه ناصری - کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
سیدمهدی حسینی - دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، استادیار دانشگاه کردستان
معصومه ناصری - کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

خلاصه مقاله:
هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه رهبری تحولگرا و مدیریت دانش در دانشگاه کردستان انجام شد. به عبارت دیگر،در پی دستیابی به میزان پیش بینی زمینه اجرای مدیریت دانش از طریق وجود متغییرهای رهبری تحولگرا این پژوهشاجرا شد. روش: اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان جامعه این پژوهش را تشکیل داد. و با استفاده از ابزار پرسشنامه داده هاگردآوری شد و برای تحلیل داده ها از روشهای توصیفی و همبستگی به ویژه آزمونهایANOVA و رگرسیون استفاده شده است. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که رابطه معنیداری بین انگیزش الهام بخش، با کل مؤلفه های فرآیند تبدیل دانش نانوکا وجود دارد. ولی رابطه معنی دار بین ملاحظه انفرادی، تحریک ذهنی و نفوذ ایده آل با کل مؤلف ه های فرآیند تبدیل دانش مشاهده نشد. نتایج آزمونهای آماری نشان داد که به ترتیب رابطه های رهبری تحولگرا با بیرونی سازی، رهبری تحولگرا باترکیب، رهبری تحولگرا با درونی سازی، و رهبری تحولگرا با اجتماعی سازی معنادار است. نتایج: قدرت پیش بینی چهار متغیر رهبری تحولگرا در تعیین متغیرهای ملاک مدیریت دانش معنی دار است. به همیندلیل می توان گفت که به کارگیری کسانی که در میان گروههای آموزشی دانشگاه کردستان دارای ویژگیهای رهبری تحولگرا هستند زمینه لازم برای اجرای مدیریت دانش را از نظر مدیریتی فراهم می نماید. کاربردهای احتمالی: یافته های این پژوهش ممکن است در زمینه ایجاد بسترهای انسانی برای به کارگیری مدیریت دانش در دانشگاهها مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی:
رهبري تحولگرا، ، فرايند هاي تبديل دانش، مديريت دانش، دانشگاه كردستان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/481164/