CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارتباط سرمایه اجتماعی باخلق دانش دردانشگاه پیام نوراستان قم

عنوان مقاله: ارتباط سرمایه اجتماعی باخلق دانش دردانشگاه پیام نوراستان قم
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_040
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

فرید قلی پورمقدم - کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نوراستان قم ایران
سعید غفاری - استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نورمرکزقم ایران

خلاصه مقاله:
هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی با خلق دانش دردانشگاه پیام نوراستان قم می باشد چرا که امروزه جوامع به سمت اقتصاددانش محور حرکت می کنند که درآن دانش مهمترین عنصربرای ایجادارزش درسازمان ها به شمار میرود مطالعه حاضر ازنوع تحقیق کاربردی می باشد نوع تحقیق پیمایشی ـ توصیفی است گرداوری داده ها ازطریق پرسشنامه که دارای 17سوال مطرح شده است درنهایت بعدازجمع اوری داده ها برای تجزیه و تحلیل داده ها ازالفای کرونباخ و نرم افزار SPSS17استفاده شده است برای بررسی رابطه بین متغیرهای مدل ازرگرسیون استفاده شده است لازم به ذکر است که برای تایید یا رد فرضیه ها ازضرایب استاندارد استفاده شده است و برای کلیه مسیرها ضریب اطمینان 99درصد و سطح خطا 1 درصد می باشد نتیجه تحقیق نشان داد که بین سرمایه اجتماعی با خلق دانش رابطه ی معناداری وجود دارد همچنین باتوجه به نتایج ازمون رگرسیون و ضریب همبستگی چندگانه شدت رابطه بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل قوی میباشد

کلمات کلیدی:
سرمایه اجتماعی ، خلق دانش ، یادگیری سازمانی ، مدیریت دانش ، دانشگاه پیام نوراستان قم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/480986/