CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی تاثیر مدیریت دانش برتوانمندسازی کارکنان مطالعه موردی: بانک قوامین

عنوان مقاله: ارزیابی تاثیر مدیریت دانش برتوانمندسازی کارکنان مطالعه موردی: بانک قوامین
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_031
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

صفورا امیرآبادی - کارشناسی ارشد پژوهش دانشگاه تهران رئیس دایره پژوهش بانک قوامین
علی ابدالی - معاون طرح و برنامه بانک قوامین دانشجو دکتری مدیریت سیاستگذاری دانشگاه تهران
سیده زهره پیروز - کارشناس ارشد بخش پژوهش کارشناسی ارشد زبان دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
درسالهای اخیربحث دانش و مدیریت دانش به موضوع بحث محافل علمی و عرصه های عملی تبدیل شدها ست دانش باعث خلق مزیت رقابتی میشود و سازمانهایی که قادر به کسب دانش کاری موردنیاز خود و استفاده درست ازآن نباشند درعرصه رقابت محکوم به شکست هستند یکی ازابزارهایی که میتواند سازمان ها را درتامین این اهداف یاری کند مدیریت دانش است اما این به تنهایی کافی نیست چرا که مدیریت دانش باید منجر به یک خروجی مثل توانمندسازی کارکنان گردد مدیریت دانش به عنوان یک راهبرد توانمندسازی صلاحیت افراد و تیم ها را افزایش میدهد و توانمندسازی نیز تمایل برای یادگیری بیشتر کارکنان را برمی انگیزد و درنتیجه این فرایند تعاملی توانایی های سازمان برای سازگاری با شرایط و تحولات محیطی افزایش می یابد دراین تحقیق برای بررسی مدیریت دانش و اثرآن برتوانمندسازی کارکنانبانک قوامین ازروش پیمایشی مبتنی برپرسشنامه استفاده کرده و نتایج حاصل ازپرسشنامه ها به وسیله ازمون فریدمن ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج تحلیل داده های می نشان میدهد که دربانک بین مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد

کلمات کلیدی:
دانش ، مدیریت دانش ، منابع انسانی ، توانمندسازی ، بانک قوامین

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/480977/