CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و برنامه ریزی استراتژیک دردانشگاه های آزاد استان گلستان

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین مدیریت دانش و برنامه ریزی استراتژیک دردانشگاه های آزاد استان گلستان
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_010
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

شهاب بیک جانی - کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحدآیت الله آملی
علی رودگرکوهپر - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

خلاصه مقاله:
دراقتصاد دانش محور امروزی دانش به عنوان منبع کلیدی محسوب میشود که باید همانند منابع مادی و انسانی مدیریت شود بسیاری ازسازمان ها و شرکت های جهان باتاکید بردانش ضمنی و آشکار درصدد افزایش سطوح اثربخشی و بهره وری هستند ازطرف دیگر صاحب نظران مدیریت برنامه ریزی استراتژیک را مطابق با میزان تحقق اهداف قلمداد می نند استیفن رابینز برنامه ریزی را موضوع مهم درتئوری سازمان معرفی کرده و معتقد است سازمان برای بقا نیازمند برنامه ریزی است هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه مدیریت دانش و برنامه ریزی استراتژیک دربین مدیران دانشگاه آزاداستان گلستان می باشد که برای این منظور پرسشنامه استاندارد شده اندازه گیری مدیریت دانش و برنامه ریزی استراتژیک تغییر یافته رنجبر 1388استفاده شده است با ضریب پایایی محاسبه شده با استفاده ازالفای کرونباخ به ترتیب 0/88و0/83 بدست آمده دربین 72نفر ازمدیران دانشگاه آزاداستان گلستان استفاده قرارگرفته است یافته پژوهش نشان دهنده آن است که ارتباط معنادار بین مدیریت دانش و برنامه ریزی استراتژیک ازدیدگاه مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی استان گلستان p<0/01وr=0/501 می باشد

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش ، برنامه ریزی استراتژیک

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/480956/