CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی ارتباط بین جو سازمانی و رفتار تسهیم دانش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

عنوان مقاله: بررسی ارتباط بین جو سازمانی و رفتار تسهیم دانش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شناسه (COI) مقاله: IKMC07_003
منتشر شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

آرزو عرفان - دانشجوی دوره دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان
وحید بنیسی - دانشجوی دوره دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان

خلاصه مقاله:
هدف ازاجرای پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین جوسازمانی و رفتارتسهیم دانش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود موادوروشها: به منظور دستیابی به هدف پژوهش 60نفر ازکارکنان دانشکده پزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و پرسشنامه ی 30سوالی جوسازمانی لیتوین و استرینجر 1968 و پرسشنامه 39سوالی محقق ساخته ی تسهیم دانش روی آنها اجرا گردید سپس داده های جمع اوری شده بااستفاده ازازمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شد بین جوسازمانی و رفتارتسهیم دانش کارکنان دانشگاه رابطه ی مثبت و معنادار درسطح 5/50 P < وجود دارد نتایج بررسی حاضر همچنین حاکی ازآن است که ازبین مولفه های جوسازمانی مولفه های پاداش استاندارد برخورد و هویت پیش بینی کننده های بهتری برای رفتارتسهیم دانش کارکنان دانشگاه به شمار می روند

کلمات کلیدی:
جوسازمانی ، تسهیم دانش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/480949/