CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه شکاف بین وضعیت مطلوب و موجود ویژگیهای شغلی (براساس مدل اولدهام وهاکمن) با رضایت شغلی کارکنان شهرداری اصفهان در سال 1394

عنوان مقاله: بررسی رابطه شکاف بین وضعیت مطلوب و موجود ویژگیهای شغلی (براساس مدل اولدهام وهاکمن) با رضایت شغلی کارکنان شهرداری اصفهان در سال 1394
شناسه (COI) مقاله: ICOAC01_476
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد صیرفی نژاد - کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اصفهان(واحد خوراسگان)، گروه مدیریت، اصفهان، ایران
محمود رفیعی - دکترای مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، هیئت علمی پژوهشگاه فضایی ایران

خلاصه مقاله:
در این تحقیق رابطه شکاف بین ویژگیهای شغلی مطلوب و موجود (براساس مدل اولدهام و هاکمن) با رضایت شغلی کارکنان شهرداری اصفهان مورد مطالعه قرار گرفت.این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری دادده ها، توصیفی واز حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 500 نفر از کارکنان شهرداری اصفهان در سال 1394 بوده که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 205 نفر و بر اساس روش تصادفی طبقه ایمشخص شدند.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنا مه های استاندارد رضایت شغلی مینه سوتا و انگیزش شغلی هاکمن واولدهام استفاده شده. روایی پرسشنامه ها توسط استاد راهنما و صاحبنظران عرصه منابع انسانی و تعدادی از کارشناسان شهرداری مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز برای پرسشنامه های رضایت شغلی و انگیزش شغلی به ترتیب0/84,0/86محاسبه گردید برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهشی در سطح استنباطی از نرم افز ار Amos و 23 SPSS19 استفاده گردید. در بخش آمار استنباطی، روش مدلسازی معادلات ساختاری SEM تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر به کار گرفته شد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که رابطه مثبت و معناداری بین متغیرهای تحقیق وجود داشته و شکاف بین شرایط مطلوب و موجود ویژگیهای شغلی رابطه معنیداری با رضایت شغلی کارکنان شهردای اصفهان دارد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/480908/