CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

رابطه بین ظرفیت جذب دانش و عملکرد با توجه به نقش تعدیلگری رویکردهای مدیریت منابع انسانی مورد مطالعه: بیمه گران شعب بیمه ایران در استان گیلان

عنوان مقاله: رابطه بین ظرفیت جذب دانش و عملکرد با توجه به نقش تعدیلگری رویکردهای مدیریت منابع انسانی مورد مطالعه: بیمه گران شعب بیمه ایران در استان گیلان
شناسه (COI) مقاله: ICOAC01_310
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

آرزو عاشوری - کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین الملل انزلی
فروغ رودگرنژاد - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرانزلی

خلاصه مقاله:
دنیای کنونی با شتاب فزایندهای در حال صنعتی شدن است. این امر ضرورت نوآوری، انعطافپذیری، بهرهوری و پاسخگویی را برای بقا وموفقیت سازمانها بیشتر میکند یکی از مفاهیم جدید مطروحه در راستای بهبود عملکرد سازمانها مفهوم ظرفیت جذب دانش است. پژوهش حاضر نیزدرراستای خلاء پژوهشی موجود درصدد برآمده تارابطه بین دو مفهوم فوق را مورد مطالعه قرار دهد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقشتعدیلگری رویکردهای مدیریت منابع انسانی در رابطه بین ظرفیت جذب دانش و عملکرد شعب بیمه ایران در استان گیلان در راستای پاسخگویی به سوال اصلی پژوهش می باشد لذا کلیه بیمه گران شعب بیمه ایران در استان گیلان شامل 123 نفر به عنوان جامعه آماری و 371 نفر از طریق فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه آماری برآورد گردید. داده های موردنیاز ازطریق ابزار پرسشنامه جمع آوری و از طریق دونرم افزارPLS و Spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از تائید کلیه فرضیه های پژوهش بود. بدین ترتیب که رابطه بین ظرفیت جذب دانش بالقوه وبالفعل و عملکرد مالی و مشتری – و رابطه بین رویکردهای مدیریت منابع انسانی و عملکرد مالی و مشتری ودر نهایت نیزنقش تعدیلگری رویکردمنابع انسانی در رابطه بین ظرفیت جذب دانش بالقوه و بالفعل و عملکرد مالی و مشتری تائیدگردید.

کلمات کلیدی:
ظرفيت جذب دانش، عملكرد مالي، عملكرد مشتري، رويكردهاي مديريت منابع انساني

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/480745/