CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تجزیه خوشهای لاینهای امید بخش موتانتM 6 برنج حاصل از پرتودهی اشعه گاما

عنوان مقاله: بررسی تجزیه خوشهای لاینهای امید بخش موتانتM 6 برنج حاصل از پرتودهی اشعه گاما
شناسه (COI) مقاله: ICOAC01_231
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

رضا وجدان - دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
قربانعلی نعمت زاده - استاد گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
غفار کیانی - استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مرتضی اولادی - کارشناس ارشد اصلاح نباتات پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

خلاصه مقاله:
متخصصان اصلاح نباتات از تنوع ژنتیکی موجود جهت استفاده در برنامههای اصلاحی و همچنین ا انتقال ژنهای مطلوب به ارقام دیگر استفاده مینمایند از این رو جهشهای القایی یکی از راههای افزایش تنوع در جوامع اصلاحی محسوب میشود. در حدفاصل سالهای 0990- 0911 با استفاده از اصلاح موتاسیونی 87 واریته در کشور چین ایجاد شده است. معروفترین عامل موتاسیونزا اشعه گاما است و بیشترین صفاتی که از این طریق القاء شدهاند، شامل برخی صفات کیفی مثل مقاومت به آفات و صفت کیفیت دانه است. در این تحقیق از 11 لاین امیدبخش موتانت برنج در نسلM6 حاصل از پرتودهی اشعهی گاما و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار استفاده گردید. صفات اندازهگیری شده شامل: صفات عملکرد تک بوته gr تعداد پنجههای بارور، تعداد کل دانه در خوشه، تعداد دانه پر در خوشه، طول خوشهcm وزن هزار دانه gr و ارتفاع گیاه cm 50درصد گلدهی است. تجزیه واریانس لاینهای مورد مطالعه براساس صفات اندازهگیری شده، نشان داد که تفاوت بسیار معنیداری بین لاینها وجود دارد لذا این لاینها از تنوع ژنتیکی کافی برخوردارند. مقایسه میانگین با استفاده از آزمون دانکن در محیط نرم افزار SPSS ver 16مشخص نمود لاینهایM6-N- و 37 M6-N-16 از بیشترین و لاینM6-T.H-9 از کمترین عملکرد برخورداربودند،

کلمات کلیدی:
برنج، تجزیه خوشهای، لاینهای امید بخش موتانت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/480667/