CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی توسعه خدمات نوین بانکی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان مورد مطالعه : شعب بانک ملی استان گیلان

عنوان مقاله: بررسی توسعه خدمات نوین بانکی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان مورد مطالعه : شعب بانک ملی استان گیلان
شناسه (COI) مقاله: ICOAC01_026
منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

آذر منصوبی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گروه مدیریت بازرگانی، رشت، ایران
حمید فتوحی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گروه مدیریت بازرگانی، رشت، ایران
رضا آقاجان نشتایی - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گروه مدیریت بازرگانی، رشت، ایران

خلاصه مقاله:
عملکرد سازمانی یکی از مهمترین سازههای مورد بحث در تحقیقهای مدیریتی است و بدون شک مهمترین معیار سنجش موفقیت شرکتهای تجاری به حساب میآید. به هر حال عملکرد سازمانی عواملزیادی را بر اساس تنوع ذینفع شامل میشود و ضریب اهمیت هر یک از عوامل مذکور تا حد زیاد وابسته به نوع و ویژگیهای محیطی است که شرکت در آن فعالیت میکند. هدف کلی این تحقیق، بررسیتوسعه خدمات نوین بانکی و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی در بین شعب بانک ملی استان گیلان میباشد. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری دادهها میدانی و ابزار آنپرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی کلیه شعب بانک ملی در استان گیلان با تعداد 621 شعبه میباشد. با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه به فرمول کوکران تعدادحجم نمونه 45 شعبه است و از روش نمونهبرداری تصادفی ساده استفاده شد. دادهها از طریق نرم- افزارهای SPSS نسخه 61 و PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشانداد قابلیت خدمات الکترونیک بر خدمات نوین بانکی، قابلیت همکاری بر خدمات نوین بانکی، خدمات نوین بانکی بر توسعه ارزش سازمان، توسعه ارزش سازمان بر ارزش کلی سازمان، خدمات نوین بانکی بر ارزش کلی سازمان و قابلیت خدمات الکترونیک و قابلیت همکاری برخدمات نوین بانکی در شعب بانک ملی استان گیلان اثر دارند. بنابراین هر شش فرضیه تحقیق تأیید میشوند.

کلمات کلیدی:
عملكرد سازمان، خدمات نوين بانكي، خدمات الكترونيك، ارزش كلي سازمان، بانك ملي

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/480470/