CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون با کار آفرینی سازمانی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی کرمان)

عنوان مقاله: بررسی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون با کار آفرینی سازمانی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی کرمان)
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_277
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

معصومه افضلی گروه - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان ،ایران
سنجر سلاجقه - استادیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان ،ایران

خلاصه مقاله:
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون با کارآفرینی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی کرمان است. جامعه آماری در این تحقیق کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان کهتعداد آن ها 320 نفر می باشد. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده و براساس جدول مورگان 175 نفر انتخاب شد. روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و ابزار اندازه گیری شامل دو پرسشنامه، فرهنگ سازمانی دنیسون و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی است. به منظور برآورد پایایی ابزار جمع اوری داده های تحقیق ازآلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی برای پرسشنامه فرهنگ سازمانی 0/94وبرای کارافرینی سازمانی 0/84به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی وجود دارد.

کلمات کلیدی:
فرهنگ سازماني، كارآفريني سازماني، مدل دنيسون، دانشگاه آزاد اسلامي

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/480332/