CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی واکنش ارقام افتراقی گندم و اثربخشی ژنهای مقاومت نسبت به بیماری لکه برگی سپتوریایی در خوزستان

عنوان مقاله: بررسی واکنش ارقام افتراقی گندم و اثربخشی ژنهای مقاومت نسبت به بیماری لکه برگی سپتوریایی در خوزستان
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_274
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم پوران حاجی شربیانی - دانشجوی کارشناسی ارشد بیماریشناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین، پیشوا
رامین روح پرور - عضو هیات علمی بخش تحقیقات غلات، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، ، کرج
محمد ترابی - عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین، پیشوا

خلاصه مقاله:
لکهبرگی سپتوریایی گندم با عامل قارچیZymoseptoria tritici : فرم جنسی Mycosphaerella graminicola یکی ازشایعترین و مهمترین بیماریهای برگی بهویژه در مناطقی که در فصل رشد دارای بارشهای فراوان هستند، میباشد. استفاده از ارقام مقاوم مهمترین، اقتصادیترین و سالمترین روش زیستمحیطی کنترل این بیماری به شمار میرود. تا کنون 18 ژن مقاومت به لکهبرگی سپتوریایی گندمStb1- Stb18 شناسایی شده است. در این تحقیق بهمنظور معرفی ژنهای مقاومت موثر برای برنامههای بهنژادی، 26 رقم افتراقی گندم که هر کدام شامل یک یا چند ژن مقاومت به بیماری لکهبرگی سپتوریایی میباشند، در مرحلهی گیاهچهای در گلخانه با 5 جدایهی خالصسازی شدهی این قارچ که در سالهای 1392 و 1393 از مزارع استان خوزستان جمعآوری شده بودند، مایهزنی شده و واکنش ارقام 21 روز پس از مایهزنی براساس روش کما و همکاران ( 1996Kema et al., بهصورت تخمین درصد سطح نکروز کل برگ N و درصد سطح نکروز حاوی پیکنید P ارزیابی گردید. نتایج تجزیهی خوشهای واکنش ارقام افتراقی گندم نشان داد که تنها 13 رقم نسبت به جدایهها مقاوم هستند. ارقامM3 حامل ژنهای مقاومتStb16&17 Arina حامل Riband ،(Stb6 &15 حاملStb15 و Stb6, 7 & حامل 11 ) TE9111 به ترتیب نسبت به بیشتر جدایهها از خود مقاومت نشان دادند. بر این اساس ژنهای Stb16, 17, 15, , 11 به عنوان ژنهای مقاومت موثر برای برنامههای بهنژادی گندم با هدف تولید ارقام مقاوم معرفی می گردند. کمترین مقاومت موثر مربوط به ژنهای مقاومت 6،14&13STB بود و سایر ژنها درجات مختلفی از میزان اثربخشی را در مقابل جدایهها نشان دادند. ارقامShafir و Flame که دارای ژن مقاومت غیرموثرStb6 میباشند، واکنش متفاوتی را در برابر جدایهها نشان دادند و پیشبینی میشود که بروز مقاومت در رقم Flame ناشی از وجود ژن یا ژنهای مقاومت دیگری غیر ازStb6 باشد.

کلمات کلیدی:
سپتوریوز برگی، پرآزاری، ویرولانس، تعیین پاتوتیپ/Mycosphaerella ،Zymoseptoria triticigraminicola

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/480329/