CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تأثیر پراکندگی سود و قیمتگذاری سهام در شرکتهای پذیرفتهشده دربورس و اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی تأثیر پراکندگی سود و قیمتگذاری سهام در شرکتهای پذیرفتهشده دربورس و اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_233
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

ناصر پورمحمود - گروه حسابداری واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران
سینا خردیار - عضو هیئتعلمی گروه حسابداری واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران
حسنا قهرمانی - عضو هیئتعلمی گروه حسابداری واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

خلاصه مقاله:
سود خالص یکی از ابزارهای اصلی برای ارزیابی عملکرد و تصمیمگیری در خصوص خرید یا نگهداشت سهام میباشد. سرمایهگذاران در ابتدای هرسال با توجه به سود خالص پیشبینیشده اقدام بهتصمیمگیری مینمایند درحالیکه ممکن است عملکرد واقعی شرکت با سود خالص پیشبینیشده متفاوت باشد، اینکه این تفاوت تا چه حد میتواند بر بازده سهام شرکت تأثیرگذار باشد یکی از موضوعاتی است که انگیزه اصلی پژوهش حاضر را شکل داده است. ازاینرو این پژوهش در پی یافتن متغیرهایی است که از طریق آنها، بازده سهام را در دورههای آتی پیشبینی میکند. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین پراکندگی سود و قیمت سهام از طریق جمعآوری شواهد تجربی دربورس اوراق بهادار تهران میباشد. در پژوهش حاضر بامطالعه دقیق ادبیات، 6 فرضیه طراحی و نمونه آماری شامل 264 شرکت از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و اوراق بهادار تهران برای یک دوره 9ساله 1384- 1392 انتخابشده است. جهت بررسی فرضیههای تحقیق از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی یل تعمیمیافته؛ و از آزمونهایFلیمر و هاسمن برای تعیین نوع دادههای ترکیبی، از آزمونt برای تعیین معنیدار بودن رابطه تکتک متغیرهای مستقل با متغیر وابسته و از آزمونFبرای آزمون معنیدار بودن رابطه کلی معادلات رگرسیونی استفادهشده است. نتایج حاصل از بررسی نشان داد که بین پراکندگی سود هر سهم، بازدهی پرتفوی، اندازه، ریسک و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معناداری وجود دارد

کلمات کلیدی:
بازدهی پرتفوی سهام ، بازده سهام ، ریسک سرمایهگذاری ، پراکندگی سود ، نسبت قیمت به ارزش دفتری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/480288/