CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی ارتقا علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان از طریق مدیریت دانش در سال 1394

عنوان مقاله: بررسی ارتقا علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان از طریق مدیریت دانش در سال 1394
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_213
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

پروین سنجری - کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان اصفهان، اصفهان، ایران
کیوان کاوه - کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، شهرکرد، ایران

خلاصه مقاله:
هدف از این تحقیق بررسی ارتقا علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان از طریق مدیریت دانش می باشد.پژوهش حاضر از نظر هدف،کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی همبستگیاست.در این پژوهش اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانهای و با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع آوری شده است. جامعه آماری دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان هستند.حجم نمونه 200نفر شدند. میباشد روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی میباشد .برای بررسی روایی پرسشنامههای مدیریت دانش از روایی محتوایی استفاده شده است. برای بررسی پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده توسط نرم افزارspss20 استفاده شد. نسبت مؤلفههای مدیریت دانش از جمله اکتساب دانش، ایجاد دانش، ذخیره کردن دانش، توزیع دانش و نگهداری دانش رابطه معناداری دارد. نتیجه میگیریم دانشگاهها با استقرار مدیریت دانش میتوانند بهبود کیفیت علمی خود را تضمین کرده و آن را ارتقا ببخشند.

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش ، کیفیت علمی، فرآیند

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/480268/