CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیرفعالیتهای بازاریابی رسانههای اجتماعی بر افزایش ارزش ویژه مشتری

عنوان مقاله: تاثیرفعالیتهای بازاریابی رسانههای اجتماعی بر افزایش ارزش ویژه مشتری
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_165
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

سجاد خزایی - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
آمنه قهرمانی - کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

خلاصه مقاله:
قرن 21 فرصتها و چالشهای بسیاری را برای جهان بدون مرز ما فراهم آورده است. مدیران دائماً با محیطی پویا و بههمپیوسته بینالمللی مواجه میشوند. با توجه به علاقه رو به رشد استفاده از رسانههای اجتماعی در میان برندهای لوکس،این مطالعه باهدف شناسایی ویژگیهای بازاریابی رسانههای اجتماعی و بررسی تأثیر آن بر فعالیتهای درک شده، ارزش کسبشده، ارزش ویژهی روابط، ارزش ویژهی برند و ارزش ویژهی مشتری از طریق مدلسازی معادلات ساختاری انجامشدهاست. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی، از حیث روش جمعآوری اطلاعات پیمایشی و به لحاظ تبیین روابط بین متغیرها همبستگی ست. برای دستیابی به اهداف این مطالعه از جامعه مشتریانی که در مراکز لوکس تردد میکنند، نمونهای به حجم 384 نفر به روش تصادفی خوشهای انتخاب و از ابزار پرسشنامه استانداردشده که روایی آن به روش محتوا و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ مورد تصدیق قرار گرفت استفادهشده است. همچنین جهت تست فرضیهها از نرمافزارهایAmos و Spss استفادهشده است. نتایج حاصل از معادلات ساختاری نشان داد که تلاشهای بازاریابی رسانههای اجتماعی اثر مثبت بر ارزش کسبشده، ارزش ویژه روابط و ارزش ویژهی برند داشته است. همچنین مشاهده شد که ارزش کسبشده اثر منفی بر ارزشویژهی مشتری، ارزش ویژهی روابط اثر مثبتی بر ارزش ویژهی مشتری داشته است. همچنین ارزش ویژهی برند اثر مثبت با اهمیتی بر ارزش ویژهی مشتری نشان نداده است

کلمات کلیدی:
رسانههای اجتماعی، ارزش ویژهی مشتری، ارزش کسبشده، ارزش ویژهی روابط، ارزش ویژهی برند

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/480221/